Preparing students to serve Christ and His church through biblical, experiential, and practical ministry.
Apply Now
Donate

Antiquarian Dutch, French, and Latin Titles

The following is a private collection made available to PRTS community by request. This collection is located in Room 217 of the William Perkins Library.

LocationAuthorTitlePublisherYearLanguageSeries
9.5Spanheim, FriedrichFriderici Spanhemii F.F. Professoris Bataui primarii Operum, Tome II - IIILugduni Batavorum : Apud
Cornelium Boutestein, Jordanum Luchtmans, Johannem du Vivié cum Isaaco Severino
1703LatinTome II - III bound volumes
9.2Vos, Jacob AlbertUitlegging van het boek van den profeet Daniel, I - II DeelUtrecht : Abraham van Paddenburg1761DutchI Deel - II Deel
9.1Vitringa, KampegiusUitlegging over het boek der profeetsyen van Jezaias …, I Deel - VI DeelLeiden : Jan en Hend. van der
Deyster en Abraham Kallewier
1739DutchI Deel - VI Deel
8.5Calmet, AugustinCommentaire litteral sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, Vol 1- 8A Paris; Chez Emery1724FrenchTome I - Tome VIII
8.3Turrettini, FrançoisInstitvtio theologiæ elencticæ, in qua statvs controversiæ perspicve exponitur, præcipua orthodoxorum argumenta proponuntur & vindicantur, & fontes solutionum
aperiuntur.
Genevæ, Apud Samvelem de
Tovrnes
1688LatinVol.1- Pars Prima
8.2Smytegelt, BernardusKeurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige zeer gewigtige practikale stoffen : alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het
H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden en andere buitengewone omstandigheden, en eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie uit Jer. XXV: 3
Ter Aa : Gebr. Den Hertog1914Dutch
8.1Preston, John ; Richard SThe Nevv Covenant, or, The saints portion : a treatise unfolding the all-sufficiencie of God, mans vprightnes, and the covenant of grace, delivered in fourteen sermons vpon
Gen. 17.1.2, wherevnto are adioyned foure sermons vpon Eccles. 9.1.2. ll. 12
London : Printed by I.D. for Nicolas
Bourne
1639English
7.5Pareus, DavidOperum theologicorum exegeticorum, Pars Prima 1Francofurti : Apud Viduam Ionae
Rosae
1647LatinTome I
7.4Nederlandse HervormdeHet boek der Psalmen : nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruikAmsterdam : H. Brandt1774Dutch
7.3Poole, Matthew ; Pocock,Verklaring van de geheele Heilige Schrift, Hosea - MalachiTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1749DutchXI Deel
7.2Owen, John; P ScheltusTwee redevoeringen raakende den Heiligen Geest en zyn werk : de eene, van den Geest als een trooster, de andere, voor zo veel, Hy is de auteur van geestelyke gaven's-Gravenhage : Ottho van Thol1733Dutch
7.1Ondereik, TheodorusHallelujah, dat is: God is den sondaar verheerlijkt. ofte Verhandelinge van het grote genadenwerk Godes in ChristoAmsterdam : Jan Bouman1684Dutch
5.5Whitby, DanielA paraphrase and commentary on the New Testament. In two volumes. The first, containing the Four Gospels, and the Acts of the Holy Apostles. The second, all the Epistles,
with a discourse of the millenium. To which is added, a chronology ... A map, and alphabetical tables of all the places mentioned in the Gospels
London : printed by T. Wood and T.
Sharpe, for William Churchill
1718EnglishVol.1
5.3Moor, Bernardinus deBernhardini de Moor Commentarius perpetuus in Johannis Marckii Compendium theologiæ Christianæ didactico-elencticumLugduni-Batavorum : Apud
Johannem Hasebroek
1761Latinpars prima
5.2Meiners, EduardOostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse of een historisch en oordeelkundig verhaal : van het gene nopens het kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag, I - II DeelTe Groningen : By Harmannus
Spoormaker, en Laurens Groenewout
1738DutchI - II Deel
5.1Mastricht, Gerhard vonHistoria Juris Ecclesiastici Et Pontificii, Seu De Ortu, Progressu, Incrementis, Collectionibus, Auctoribusque Juris Ecclesiastici & Pontificii Tractatio : Cum Præfatione
Christiani Thomasii, de neglectu Studii Juris Canonici, ejusq[ue] usu frequente & methodo
Halle, Saale Halae Zeitlerus1705Latin
4.5Foxe, JohnThe book of martyrs : containing an account of the sufferings and death of the Protestants in the reign of Queen Mary the First. Illustrated with copper plates. Originally
written by Mr. John Fox. And now revised and corrected by an impartial hand
London : Printed & sold for the
proprietor
1741English
4.4Marck, Johannes àJohannis Marckii Sylloge dissertationum philologico-theologicarum, ad selectos quosdam textus Veteris Testamenti : argumenta praecipua, de Shalem Melcitsedeciana,
circumcisione Tsipporica, vestitu annuo pontificis, hirco Hazazelis, incestu vetito, divini nominis interdicto, Iisraeliticis jubilaeis, Synedrii Magni originibus, Corachi historia, propheta simili Mosi, divortiorum lege, Jiphtachi voto, Hendorica pythonissa, &c. paulo plenius exponuntur, & quorundam Psalmorum analyses exegeticae miscentur : cum indice textuum, rerumque & vocum, necessario
Lugduni Batavorum : Apud Petrum Vander Aa1717LatinMarckii Opera Tom XVII
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii Historia paradisi : illustrata libris quatuor quibus non tantum loci istius plenior descriptio exhibetur, sed & hominis integritas, lapsus, ac prima restitutio
declarantur secundum Genesios Capita II. & III.
Amstelaedami : Excudit Gerardus
Borstius
1705LatinMarckii Opera Tom I
4.2Lampe, Friedrich AdolphDe gestalte der bruid Christi voor haaren uitgang uit Babel getoond in verscheide predikatien over Openb. XIV: vs. 1 tot 5 : nevens eenige andere heilige mengel-stoffen waar
by op nieuw nog gevoegd zyn twee predikatien over Psalm XCIII: 5. en Openb. II:7 : en een Naleezing van eenige uitgezogte predikatien
Te Amsterdam : By Pieter Jan
Entrop
1766Dutch
4.1Landreben, ArnoldusSchrift-maatige verklaaringe over den eersten send-brief des apostels Pauli, geschreeven aan de ThessalonicensenTot Franeker : by Leonard Strik1702Dutch
3.5Gomarus, FranciscusFrancisci Gomari Brugensis viri clariss. Opera theologica omnia : maximam partem posthumaAmstelodami : Ex officina Joannis
Janssonii
1664Latin
3.4 - 4.1Klinkenberg, Jacob van NDe Bijbel : door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen verklaerd, 27 VolumesTe Amsterdam : By Johannes Allart780-1795Dutch
3.4Hellenbroek, AbrahamDe evangelische Jesaia : ofte des zelfs voorname evangelische prophetien ; in haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond, Derde DeelRotterdam : Reinier van Doesburg1715DutchDerde Deel
3.2Smytegelt, BernardusDes christens eenige troost in leven en sterven : of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in LII predicatien's-Gravenhage : Ottho en Pieter
van Thol ; Middelburg : A.L. en
M.H. Callenfels
1742DutchTweede Druk
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practicale verklaring over het euangelie van den H.Matthaeus, Eerste StukTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1769DutchI Deel
2.5Erasmus, Desiderius; ElleParaphrasis, ofte Verklaringhe over 't Nieuwe Testament onses Heeren Jesu ChristiT'Amsterdam1660Dutch
2.4Henry, Matthew; ThomasLetterlyke en prakticale verklaring over het boek van JosuaTe Delft : by Reinier Boitet1757DutchIX Deel
2.3Gargon, MattheusDe gekruiste en verheerlykte Christus, of de waare hooge-priester en koning Israels. Uit overeenstemminge der euangelisten, in kruis-dood, opstanding, en hemelvaard van
Jezus Christus, volgens het profeetisch woord, beweerd, en bewezen in XXXI. leerredenen
Te Leiden : By Samuel Luchtmans1725Dutch
2.2Dyke, DanielOpera omnia, of, Alle God-geleerde werckenAmsterdam : Johannes van
Someren
1670Dutch
2.1JournalThe Christian treasury : containing contributions from ministers and members of various evangelical denominations, 1853Edinburgh : Johnstone and Hunter1853English
1.5-2.5Coccejus, JohannesOpera omnia theologica, exegetica, didactica, polemica, philologica : divisa in decem volvmina. Tome I - XAmstelodami : ex typ. P. et J.
Blaeu, prostant apud Janssonio- Waesbergios, Boom et Goethals
1701LatinTome I - X
1.5Ainsworth, HenryAnnotations upon the five bookes of Moses, the booke of the Psalmes, and the Song of Songs, or, Canticles : VVherein the Hebrevv vvords and sentences, are compared with, and explained by the ancient Greeke and Chaldee versions, and other records and monuments of the Hebrewes: but chiefly by conference with the holy Scriptures, Moses his words, lawes and ordinances, the sacrifices, and other legall ceremonies heretofore commanded by God to the Church of Israel, are explained. With an advertisement touching some objections made against the sinceritie of the Hebrew text, and allegation of the Rabbines in these annotations. As also tables directing unto such principall things as are observed in the annotations upon each severall booke. By Henry Ainsworth.London : Printed [by M. Flesher
and J. Haviland] for Iohn Bellamie, and are to be sold at his shop in Cornehill, at the signe of the three Golden Lions neere the Royall Exchange
1627English
1.4Burman, FranciscusSynopsis theologiae, et speciatim oeconomiae foederum dei : ab initio saeculorum usque ad consummatione eorum. 1, Praecipue complectitur oeconomiam Veter.
Testament.
Traiectum ad Rhenum1671Latin
1.3Boston, ThomasHuman nature in its fourfold state, of primitive integrity; entire depravity; begun recovery; and consummate happiness or miseryEdinburgh : T. Nelson1840English
1.2Bonnet, PaulusLeerredenen, over het leven van David. I - VII Deel (VII Deel = En Laatste Deel)Te Rotterdam, : bij P. en J.
Holsteyn; en te Utrecht, bij A. van Paddenburg, en G. van den Brink J.z.
1788DutchI - VII Deel
1.1Nationale SynodeActa ofte handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi. : Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, anno 1618. ende 1619. : Hier comen oock by de volle oordeelen vande vijf artijckelenTot Dordrecht, : ghedruckt by Isaac
Iansz. Canin, ende zijne geassocieerde druckers
1621Dutch
1.1Alphen, Hieronymus vanPaulus eerste brief aan de gemeente te Thessalonica : ontledender wyse verklaard en tot syn oogmerk toegepastUtrecht : Willem Kroon1741Dutch
1.1Typographus synodalisActa et scripta synodalia Dordracena ministrorvm remonstrantivm in foederato BelgioHerder-vviici, ex officina
typographi synodalis
1620Latin
1.1Uytenbogaert, JanOorspronck ende Voortganck der Nederlantsche Kerckelijke verschillen : tot op het Nationale Synodvs van Dordrecht : Mitsgaders Historisch Verhael van 't ghene sich
toegedraeghen heeft binnen Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619 : tusschen de Nationale Synode der Contra-Remonstranten ende hare Geassocieerde ter eender : Ende De Geciteerde Kercken-Dienaren Remonstranten ter ander sijden : Vytghegheven van weghen de Kercken-Dienaren Remonstranten in't ghemeyn : Ende insonderheyt de Gecieerde op de Dortsche Synode, tot verantwoordinge van hare oprechte proceduren.
Ghedruckt in't Iaer ons Heeren1622Dutch
1.1Alphen, Hieronymus SimoOntleedende verklaaring van Paulus tweeden brief aan de Corinthers : waarin het oogmerk en 't reden-beleid des apostels word aangeweesen, de sin der spreekwijsen, door
eene korte uytbreiding ontvouwd, en de klem der bewijsen vertoond
Utrecht : by Gysbertus van
Paddenburg
1725Dutch
1.1Ames, WilliamThe Marrow of Sacred Divinity, Drawne out of the Holy Scriptures, and the Interpreters thereof, and brought into MethodLondon : Printed by Edward Griffin
for Henry Overton in Popes-Head- ally
1642English
1.1Ames, WilliamGuiljelmi Amesij, de conscientia, et eivs ivre, vel casibvs, libri qvinqve.Amstelodami : Apud Ioan.
Ianssonium
1631Latin
1.1Bradshaw, William; transPuritanismus Anglicanus, sive praecipua dogmata eorum, qui inter vulgo dictos Puritanos in Anglia, rigidiores habenturFrancofurti : Prostat in Bibliopolio
Aubriano
1610Latin
1.1Ambrose, IsaacPrima, media, et ultima : or, the first, middle, and last things.Englsih
1.1Antonides, TheodorusSchrift-matige verklaringe over den eersten algemeinen send-brief van den H. Apostel Simeon PetrusLeeuwarden, Gerardus Hoogslagh1698Dutch
1.1Barlow, ThomasAutoschediasmata, De studio theologiae, or, Directions for the choice of books in the study of divinityOxford : Printed for Leon. Lichfield1699Englsih
1.1Bates, WilliamThe everlasting rest of the saints in heavenLondon : Printed for B. Aylmer1701Englsih
1.1Biermannus, JohannesMoses en Christus, of tafereel der voornaamste voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses wet en allerley Joodsche oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en
opgehelderd, en op Christus, en sijn kerke geestelijk toegepast,
Te Vtrecht, : by Willem van
Poolsum, boekverkooper
1701Dutch
1.1Binning, Hugh ; Koelman,Des zondaars heyligdom: of Ontdekking van de heerlijke privilegien, aangeboden aan de boetvaerdige en gelovige, onder 't euangelium, in veertig predikatien over Rom. VIII.
vers 1 tot 15
Amsterdam : Adrianus Douci1741Dutch
1.1Bosc, Pierre DuSermons sur l'Epître de St. Paul aux Ephésiens : contenant l'explication des principales matières contenues dans les trois premiers chapitres de cette Epître, Tome I - IIIRotterdam : Chez Reinier Leers1699FrenchTome I, II, III
1.1Bridge, WilliamThe wounded conscience cured, the weak one strengthened, and the doubting satisfied. By way of answer to Doctor FearneLondon, B. Allen1642Englsih
1.1Brakel, Theodorus àDe trappen des geestelijken levensNijkerk : Malga1864Dutch
1.2Brakel, Wilhelmus àDat is, Redelyke Godtsdienst : in welke de Goddelyke waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen : als
mede de bedeelinge des verbondts in het O.T., ende in het N.T.
Rotterdam : Hendrik vanden Aak1739DutchI Deel
1.2Hellenbroek, AbrahamAlgemeene rouwklagt in de straaten van Rotterdam. Over den zeer eerwaarden godvrugtigen en geleerden heere Wilhelmus à Brakel, laatst bedienaar des H: Euangeliums
tot Rotterdam. Heenen gegaan na zyn eeuwig huys op den 30 october 1711.
Rotterdam : Reinier van Doesburg1724Dutch
1.2Brakel, Wilhelmus àDat is Redelyke Godtsdienst : in welke de Goddelyke Waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practyke
aengedrongen. Als mede de Bedeelinge des Verbondts en de handelilngen Godts met sijne kerke in het Oude Testament onder de schaduwen: Ende in het Nieuwe Testament onder de vervullingen ; vertoont in eene verklaringe van de Openbaringe van Johannes
Rotterdam : Hendrik vanden Aak en Zoon1767DutchI Deel
1.2Brakel, Wilhelmus àDat is Redelyke Godtsdienst : in welke de Goddelyke Waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practyke
aengedrongen. Als mede de Bedeelinge des Verbondts en de Handelingen Godts met zyne Kerke in het Oude Testament onder de Schaduwen : Ende in het Nieuwe Testament onder de vervullingen ; vertoont in een verklaringe van de Openbaringe van Johannes
Rotterdam : Hendrik vanden Aak1748DutchII Deel
1.2Braun, JohannesLeere der verbonden : ofte kort begryp der onderwysige en wederleggige godgeleerdheidAmsterdam : Isaac Stokmans1723Dutch
1.2Brandt, Geeraert ; JohannG. Brandts Historie der reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden, Vol. 1 - 4Tot Amsterdam : Voor Jan
Rieuwertsz, Hendrik en Dirk Boom, boekverkoopers
1704DutchHet eerste Deel / Het tweede
Deel / Het derde Deel / Het vierde Deel
1.3Thomas Boston; trans.AleEene beschouwing van het Verbond der Genade, uit de Heilige gedenkschriftenNijkerk1868Dutch
1.3Heylin, PetrusHistorie van de Vyf Artikelen: of, een verklaring van 't gevoelen der Westersche Kerken, en in 't bysonder van de Kerk van Engelant, in de vijf verschilpunten, heedendaegs
overgehaelt onder de naem van Arminianerye beschreven door Petrus Heylin ... uit het Engels in Neerduits vertaelt door Geraardt Brandt, de Jonge ...
Rotterdam : Bos, Barent1687Dutch
1.3Bunyan, JohnThe works of that eminent servant of Christ, John Bunyan, minister of the gospel and formerly pastor of a congregation at Bedford.Philadelphia, J. Locken,1832English
1.3Brooks, ThomasThe crovvn & glory of Christianity, or, Holiness, the only way to happiness : discovered in LVIII sermons from Heb. 12. 14, where you have the necessity, excellency, rarity,
beauty and glory of holiness set forth, with the resolution of many weighty questions and cases, also motives and means to perfect holiness
London Printed for H. Crips, J.
Sims, and H. Mortlock
1662English
1.3Buchanan, GeorgeRerum scoticarum historia : auctore Georgio Buchanano Scoto, ad optimam & castigatissimam Roberti Fribarnii editionem expressa. Cum indice ... Accesserunt auctoris Vita
ab ipso scripta, ejusdemque Dialogus de jure regni apud Scotos: necnon tabula Scotiæ topographica.
Edimburgi : Sumptibus Jo. Patoni1727Latin
1.3Bucanus, GuilelmusChristelicke Institutie: ofte Grondige verklaringe vande gemeene plaetsen der Christelicker Religie, uyt den Woorde Godts, en het rechtsinnigh gevoelen van de voornaemste
leeraeren der H. Godt-geleertheyt
T'Amsteldam, : By Joannes van
Ravesteyn
1651Dutch
1.3Brunsvelt, SixtusDe leevendige Christen in de doode wereldt ofte Een breede verklaringe van het geestelijk leeven der waarlijk wedergeboorene: Gedaan in verscheidene predicatienLeeuwarden : Hendrik Rintjes, en
Dominicus Lens
1665Dutch
1.3Baudius, DominicusDominici Bavdi[i] Epistolae : [centuriae 3], Semicenturia [4.] auctae; Lacunis aliquot Suppletis. Accedunt eiusdem OrationesAmstelodami1662Latin
1.3Buddeus, Johann FranzCommentatio academica de concordia religionis christianae statusque civilis : Accedunt aliae argumenti civilis dissertationesHalae Saxonum : Sumpt.
Orphanotropheum
1712Latin
1.3Buddeus, Johann FranzIsagoge Historico-Theologica ad Theologiam Universam Singularesque eius partes, Volume 1Lipsiae : Thomas Fritschius1730Latin
1.3Buddeus, Johann FranzIsagoge Historico-Theologica ad Theologiam Universam Singularesque eius partes, Volume 21730Latin
1.3Buddeus, Johann FranzInstitutiones theologiae dogmaticae variis observationibus illustrataeLipsiae : Thomae Fritschii1741Latin
1.3Buddeus, Johann FranzHistoria ecclesiastica veteris Testamenti : ab orbe condito usque ad Christum natum, variis observationibus illustrata, Editio 4Halae Magdeburgicae :
Orphanotrophel
1752LatinEditio 4
1.3Buddeus, Johann FranzHistoria ecclesiastica veteris Testamenti : ab orbe condito usque ad Christum natum, variis observationibus illustrata, Editio 5Halae Magdeburgicae :
Orphanotrophel
1778LatinEditio 5
1.3Burman, FranciscusSynopsis Dat Is Kort Begryp Der Heilige God-Geleertheit, En insonderheit van de Huishouding Der Verbonden Gods, I - II DeelUtrecht Halma1668DutchI Deel / II Deel
1.4Burman, FranciscusSynopsis theologiae, et speciatim oeconomiae foederum dei : ab initio saeculorum usque ad consummatione eorum. 2, Complectens oeconomiam novi foederisTraiectum ad Rhenum1672Latin
1.4Burman, FranciscusDe Rigteren Israels, ofte Uitlegginge ende betragtinge van de boeken Josua, der Rigteren ende Rutht'Amsterdam, : by Johannes
Rotterdam
1737Dutch
1.4Burroughs, Jeremiah ; edThe eighth book of Mr Jeremiah Burroughs. : Being a treatise of the evil of evils, or the exceeding sinfulness of sin. Wherein is shewed, 1 There is more evil in the least sin,
than there is in the greatest affliction. 2 Sin is most opposite to God. 3 Sin is most opposite to mans good. 4 Sin is opposite to all good in general. 5 Sin is the poyson, or evil of all other evils. 6 Sin hath a kind of infiniteness in it. 7 Sin makes a man conformable to the Devil. All these several heads are branched out into very many particulars.
London, : Printed by Peter Cole in Leaden-Hall1654English
1.4Burnet, GilbertDe Godgeleertheit, begrepen in een verklaringe der XXXIX artikelen, behelzende de Geloofsbelydenisse der Engelsche kerkeTe Delft : by Adriaan Beman1710Dutch
1.4Curtenius, PetrusTa Paulou dusnoeta, of De zwaarste plaatzen der beide brieven van Paulus, aan die van Corinthen, opgehelderdTe Amsteldam : By Gerrit de Groot
en Zoon
1769Dutch
1.4Bynaeus, AntoniusGekruiste Christus, ofte Verklaringe over de geschiedenisse van het lyden, sterven, en begraven van onsen Heere en Saligmaker Jesus Christus, volgens overeenstemming
der Evangelisten
Te Dordrecht, : by Joannes 't Hooft,
boekverkooper
1725Dutch
1.4Goodwin, JohnAn exposition of the nineth chapter of the Epistle to the Romans: wherein by the tenor and carriage of the contents of the said chapter, from first to last, is plainly shewed and proved, that the Apostles scope therein, is to assert and maintain his great doctrine of justification by faith, and that here he discourseth nothing at all concerning any personal election or reprobation of men, from eternity. By John Goodvvin, minister of the Gospel of Jesus ChristLondon, : Printed by John Macock,
for Henry Cripps, and Lodowick Lloyd, and are to be sold at their shop in Popes-head Alley.
1653English
1.4Calamy, EdmundA defence of moderate Non-Conformity. : In answer to the reflections of Mr. Ollyffe and Mr. Hoadly, on the tenth chapter of the Abridgment of the life of the Reverend Mr. Rich. BaxterLondon : Printed for Tho.
Parkhurst ; J. Robinson ; and J. Lawrence
1703English
1.4Calamy, EdmundAn abridgment of Mr. Baxter's History of his life and times. : With an account of many others of those Worthy Ministers who were Ejected, after the Restauration of King Charles the Second. Their Apology for Themselves and their Adherents ; containing the Grounds of their Nonconformity, and Practise as to Stated and Occasional Communion with the Church of England. And a Continuation of their History, till the Year 1691London : Printed by S. Bridge, for
Thomas Parkhurst at the Bible and Three Crowns in Cheapside.
Jonathan Robinson at the Golden Lyon in St. Paul's Church-Yard. And John Lawrence at the Angel in the Poultrey
1702English
1.4Holtius, NicolausExamen van het Ontwerp van tolerantie, om de leere in de Dordrechtse Synode Anno 1619 vastgesteld met de veroordeelde leere der Remonstranten te verenigenTe Amsterdam : By Nicolaas Byl1753Dutch
1.4Holtius, NicolausExamen van het Ontwerp van tolerantie, om de leere in de Dordrechtse Synode Anno 1619 vastgesteld met de veroordeelde leere der Remonstranten te verenigenTe Amsterdam : By Nicolaas Byl1756Dutch
1.4Coles, ElishaStellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit, mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleidNijkerk : I.J. Malga1866Dutch
1.4Coles, Elisha ; D de La RoStellige en practicale verhandeling van Gods souverainiteit : mitsgaders andere wezentlyke stukken, daar uit afgeleidIn 'sGravenhage : By Ottho en
Pieter van Thol
1758Dutch
1.4Church of Scotland; SimoAn harmony of the confessions of the faith of the Christian and Reformed chvrches, which purely professe the holy doctrine of the Gospel in all the chief kingdoms, nations,
and provinces of Europe: the catalogue and order whereof the pages following will declare
London, Printed by John Legatt1643English
1.4Comrie, AlexanderHet A.B.C. des geloofs, of Verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabetTe Leiden : By Johannes Hasebroek1743Dutch
1.4Comrie, AlexanderVerzameling van leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texten de afgezakte kranke en kwynende staat der geloovigen .Te Leiden : by Johannes
Hasebroek ; en te Amsterdam : [by] Nicolaas Byl
1750Dutch
1.4Collection; Anonymus;A Collection of cases and other discourses lately written to recover dissenters to the communion of the Church of EnglandLondon : printed for T. Basset; & B.
Tooke
1685English
1.5Haak, TheodoreThe Dutch annotations upon the whole Bible, or, All the holy canonical scriptures of the Old and New Testament : together with and according to their own translation of all
the text, as both the one and the other were ordered and appointed by the Synod of Dort, 1618 and published by authority, 1637, now faithfully communicated to the use of Great Britain, in English : whereunto is prefixed an exact narrative touching the whole work, and this translation
London : Printed by Henry Hills, for
John Rothwell, Joshua Kirton, and Richard Tomlins
1657EnglishFacsimile Edition
1.5Bernard, of Clairvaux SaiSancti Bernardi, Claraevallensis abbatis primi, religiosissimi ecclesiae doctoris, suavissimique, et quod pro eximia illius pietate non iniuria dixeris, planè theodidacti, Opera
omnia: tam quae vere Germana illius esse nemo inficias eat, quàm quae spuria & supposititia (quamquam non dissimilis pietatis) plerisque videri possunt, diligentissimè nunc primùm recognita, aucta ac emendata, & in ordinem concinniorem disposita. Accesserunt hac postrema editione S. Bernardi aliquot epistolae è Bibliotheca S. Victoris Parisiensis nunquam editae, & notae F. Io. Picardi, eiusdem monasterii canonici regularis, in easdem & reliquas S. Bernardi epistolas, unà cum officio S. Victoris, ac D. Bernardi miracula. Cum indice duplici, altero locòrum sacrae scripturae passim ab ipso S. Bernardo explicatorum, altero eoque novo & amplo rerum & verborum.
Antverpiae : Apud Ioannem Keerbergium1616Latin
1.5Cave, WilliamApostolische oudheden, of het leven, de daden, en martelaryen der heylige apostelen, euangelisten, en oude vaderen, tot het eynde van de Vierde Eeuw. : waar voor gevoegd
is, een vertoog van de drie groote bedeelingen der kerke, onder de patriarchen, Moses en het euangelium
T' Utrecht : Gedrukt by Francois
Halma, Willem vande Water
1698Dutch
1.5Charnock, StephenThe works of the late learned divine Stephen Charnock : being several discourses upon the existence and attributes of God ; To which is added his Discourse of divine
providence, Vol.1 -2
London : Printed for Ben. Griffen,
and Tho. Cockeril
1684EnglishVol.1 -2
1.5Coccejus, JohannesJohannis Cocceji S. S. Theol. Doct. ac Professoris in Academia Lugdunensi Batava, Opera Anekdota Theologica Et Philologica : Divisa in duo Volumina, Tome I / Tome IIAmstelodami Boom Amstelodami
Goethals Amstelodami Jansonio- Waesbergii
1706LatinTome I / Tome II
2.1Cabeljauw, PieterCatholiick memory-boeck der gereformeerde, gestelt tegen het roomsch-memory-boeck der paus-gesinde ... Zijnde een volkomen wederlegginghe van het Memory-boeck
van Turano Vekiti ...
Tot Leyden, : by Pieter Leffen ...1661Dutch
2.1Cloppenburch, JohannJohannis Cloppenburgii theologica Opera omnia, nunc demum conjonctim edita... Tomus prior continens exegetica et didacticaAmstelodami : excud. G. Borstius1684LatinTome I
2.1Cloppenburch, JohannJohannis Cloppenburgii theologica Opera omnia, nunc demum conjonctim edita... Tomus alter continens elenchtica, cum tractatu novo de sabbatho christianoAmstelodami : excud. G. Borstius1684LatinTome II
2.1Costerus, FlorentiusDe geestelyke mensch in zyn begin, voortgang en uyt-eynde : voorgesteld in verscheyden predikatienRotterdam : Philippus Losel1739Dutch
2.1Curtenius, PetrusTa Paulou dusnoeta, of De zwaarste plaatzen der brieven van Paulus, in 't algemeen beschouwd: en, die voorkomen in den Briev aan den Romeinen, meer byzonderlyk
opgehelderd
Te Amsteldam : By Gerrit de Groot
en Zoon
1766DutchTome I
2.1Curtenius, PetrusTa Paulou dusnoeta, of De zwaarste plaatzen der beide brieven van Paulus, aan die van Corinthen, opgehelderdTe Amsteldam : By Gerrit de Groot
en Zoon
1769DutchTome II
2.1Curtenius, PetrusTa Paulou dusnoeta, of De zwaarste plaatzen der beide brieven van Paulus, aan die van Galatien, Ephese, Philippi, en Colossen, opgehelderdTe Amsteldam : By de Wed. G. de
Groot en Zoon
1773DutchTome III
2.1Curtenius, PetrusTa Paulou dusnoeta, of De zwaarste plaatzen der brieven van Paulus, aan den Thessalonicensen, Timotheus, en den Hebreen, opgehelderdTe Amsteldam : By Jan de Groot1777DutchTome IV
2.1Dinant, PetrusDe brief van den H. Apostel Paulus aan die van Efeze, Tome I - IIITe Rotterdam : By Jan Daniel
Beman
1726DutchTome I - III
2.1Durham, JacobusEene uitlegginge over het boek der Openbaringe Johannes, Tome I - IIRotterdam : Hendrik van Pelt en
Adrianus Douci
1745DutchTome I - II
2.2Erskine, Ralph; Jan RossGevoelige tegenwoordigheit, over Gen. XXXV: 13, kameren van veiligheit, in tyden van gevaar, over Jez. XXVI: 20, 21Utrecht : Samuel de Waal1774DutchSchatkamer van uitgelezene
godtgeleerde verhandelingen, dl. 9,2
2.2Renesse, Lodewyk vanDe heilige Voorsienigheid Gods in 't beleid der huwelyken : waar in uit Gods H. Woord klaar en overtuigende aangetoond, en met verscheide voorbeelden bevestigd word, dat,
en tot hoedanige eindens de huwelyken, zoo van jongmans en jonge dogters
Te Amsterdam : By Pieter Jan
Entrop
1759Dutch
2.2Erskine, Ralph; Jan RossDe zwangere belofte, en hare vrucht; of De kinderen der belofte voortgebragt en beschreven : voorgesteld in verscheidene predikatiën, op avondmaals-tijden, te Torphïcen, te Portmoak en te Glendovan, over Gal. IV: 28.Nijkerk : I.J. Malga1859DutchSchatkamer van uitgelezene
Godgeleerde verhandelingen, dl. 2,1
2.2Erskine, Ralph; Jan Ross;Christus het verbondt des volks, over Jez. XLII: 6. Des Middelaars macht in hemel en op aarde, over Matth. XXVIII: 18. En Het Lam in 't midden des throons, over Openb. VII: 7.
: Voorgestelt in verscheidene predikatien ... te Dunfermline, in Schotlandt
Te Rotterdam : By Hendrik van Pelt, en Adrianus Douci, p-z1750DutchSchatkamer van uitgelezene
godgeleerde verhandelingen, dl. 4, 1
2.2Eversdijk, WillemKěvod̄ ha-Mašīǎḥ of De heerlykheid des Messias, I - II DeelTe Rotterdam : By Reynier van
Doesburg
1700DutchI - II Deel
2.2Edwards, JonathanAn account of the life of the late reverend Mr.David BrainerdEnglish
2.2Edwards, JonathanSermons on various important subjects : being some of the remains of the late reverend and learned Mr. Jonathan Edwards, President of the College of New JerseyGlasgow : Printed by David Niven; for James Duncan, jun. Bookseller,
& Stationer, Saltmarket
1785English
2.2Edwards, JonathanFreedom of the Will Part 4English
2.2Edwards, JonathanGeschiedenis van het werk der verlossing: behelzende de schetszen van een Zamenstel van Godgeleerdheid, in een geheel nieuwe ordeUtrecht : by Abraham Van
Paddenburg
1776Dutch
2.2Francken, AegidiusHeilige Feeststoffen ofte verhandeling van's waerelds Heilands geboorte, I - II DeelDordrecht : By Fredrik Outman1742DutchI - II Deel
2.2Francken, AegidiusStellige god-geleertheyd, dat is De waarheden van de hervormde leer eenvoudig ter nedergestelt, I - III DeelTe Rotterdam, : by Ph. Losel, J.D.
Beman, H. Kentlink, J. Bosch, N. Smithof, J. Losel, en J. Burgvliet
1757DutchI - III Deel
2.2Francken, AegidiusHet heilig offer-lam geslacht voor de vitverkoorenen of De geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, I - II DeelTot Dordrecht : By Frederik Outman1732DutchI - II Deel
2.2Fruytier, JacobusSion's worstelingen, of Historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerk met openbare en verborgene vijanden. I. In de
Reformatie. II. Ten tijde der Remonstranten. III. In deze onze dagen
Utrecht : Kemmer1856DutchGoedkoope bibliotheek van
christelijke lectuur, no. 3.
2.2Anonnomoussermon manuscripts on Exodus 20:17, Dutch Reformed church New York, Ca. 17151715Dutch
2.3Gray, AndrewThe whole works of the reverend and pious Mr. Andrew Gray, : late minister of the Gospel in Glasgow. Containing, I. The mystery of faith opened up. II. Two sermons
concerning the great salvation. III. The great and precious promises. V.A sermon concerning the usefulness of faith. VI. Three discourses concerning the faith of assurance.
VII. Directions and instigations to the duty of prayer. VIII. The way how a Christian ought to keep his heart. IX. Arguments and directions for hearing the voice of the rod. X. The spiritual warfare. XI. The mystery of spiritual contentment. XII. Exhortations and discouses, at serving of tables at the communion of Kirkliston, upon the 12th of June, 1653.
XIV. A letter from Mr. Gray, to my Lord Warriston
Glasgow: : Printed for William Miller, bookseller, opposite Gibson's Wynd, Saltmarket1790English
2.3Goltzius, DominicusDe algemeene sendbrief des apostels Jacobi, schriftmatig verklaert en toegeeygent tot gebruyk der godsaligheydt'Amsterdam. : by Adrianus Douci1729Dutch
2.3Goltzius, DominicusDe predikende en biddende Christus: ofte Schriftmatige verklaringe over het 15de, 16de en 17de capittel des Euangeliums Joannis. : Waer by gevoegt zyn drie predikatien,
passende op het gebruyk des H. Avondmaals
t'Amstelredam, : ter drukkerye van
Jacobus van Hardenberg
1700Dutch
2.3Groenewegen, HenricusKeten van de gantsche godgeleerdheid: ofte, Uytlegginge van den zendbrief Pauli aan den RomeynenTot Gorinchem : by Cornelis Lever1681Dutch
2.3Guthrie, William ; AbrahaDes Christens groot interest, ofte Het zalige deel aan Christus, getoetst en aangewesen wie het heeft en hoe te verkrijgenTe Rotterdam : by Reinier van
Doesburg
1730Dutch
2.3Hagen, Petrus van derVerborgenheyt der Godsaligheyt, voorgestelt, in de verhandeling I. Van de historien, van Christi geboorte, besnijdenisse, opstandinge ... In 31 predikatien. II. Van die
betrachtingen, voor, in, en na 't gebruik, des H. Avondmaals waar te nemen. In 29 predikatien. III. Van de gantsche historie, des lijdens en stervens J. Christi ... in 42 predikatien
T' Amsterdam, J. van Someren1677Dutch
2.3Hagen, Petrus van derDe Heydelbergsche Catechismus : verklaert in twee-en-vijftigh predicatien, met vier inleydinghs predicatienT'Amsterdam : By Johannes van
Someren
1676Dutch
2.3Heidanus, AbrahamAbrahami Heidani Corpus theologiae Christianae in quindecim locos digestum, Tome I - IILugduni Batavorum, : Apud
Jordanum Luchtmans, & Johannem Viviè
1686LatinTome I - II
2.3Henry, Matthew; ThomasLetterlyke en prakticale verklaring over Moses tweede boek, genaamt Exodus, Eerste DeelTe Delft : by Reinier Boitet1746DutchIII Deel
2.3Henry, Matthew; ThomasLetterlyke en prakticale verklaring over Moses tweede boek, genaamt Exodus, Tweede DeelTe Delft : by Reinier Boitet1748DutchIV Deel
2.3Henry, Matthew; ThomasLetterlyke en prakticale verklaring over Moses derde boek, genaamt Leviticus, Eerste DeelTe Delft : by Reinier Boitet1753DutchV Deel
2.3Henry, Matthew; ThomasLetterlyke en prakticale verklaring over Moses vierde boek, genaamt NumeriTe Delft : by Reinier Boitet1755DutchVII Deel
2.4Henry, Matthew; ThomasLetterlyke en prakticale verklaring over de boeken der Richteren en van RuthTe Delft : by Reinier Boitet1758DutchX Deel
2.4Henry, Matthew; ThomasLetterlyke en prakticale verklaring over het eerste boek SamuëlsTe Delft : By J.L. van Essen1759DutchXI Deel
2.4Henry, Matthew; ThomasLetterlyke en prakticale verklaring over het tweede boek SamuëlsTe Delft : By J.L. van Essen1760DutchXII Deel
2.4Henry, Matthew; ThomasLetterlyke en prakticale verklaring over het eerste boek der KoningenTe Delft : By J.L. van Essen1761DutchXIII Deel
2.4Henry, Matthew; ThomasLetterlyke en prakticale verklaring over het tweede boek der KoningenTe Delft : By J.L. van Essen1762DutchXIV Deel
2.4Henry, Matthew; ThomasLetterlyke en prakticale verklaring over de boeken van Ezra, Nehemia, en EstherTe Amsterdam : by Dirk onder de
Linden
1767DutchXVI Deel
2.4Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en prakticale verklaring over het boek van JobTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden
1768DutchXVII Deel
2.4Henry, Matthew; Joh GeoLetterlyke en prakticale verklaring over het boek der Psalmen, Eerste DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1771DutchXIX Deel
2.4Henry, Matthew; Joh GeoLetterlyke en prakticale verklaring over het boek der Psalmen, Derde DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1773DutchXXI Deel
2.4Henry, Matthew; Joh GeoLetterlyke en prakticale verklaring over den Prediker van SalomonTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1776DutchXXIII Deel
2.4Henry, Matthew; Joh GeoLetterlyke en prakticale verklaring over de propheetsyen van Jesaia, Tweede DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1780DutchXXV Deel
2.4Henry, Matthew; Joh GeoLetterlyke en prakticale verklaring over de propheetsyen van Jeremia, Eerste DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1781DutchXXVI Deel
2.4Henry, Matthew; Joh GeoLetterlyke en prakticale verklaring over de propheetsyen van Ezechiel, Eerste DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1784DutchXXIX Deel
2.4Henry, Matthew; Joh GeoLetterlyke en prakticale verklaring over de propheetsyen van Ezechiel, Tweede DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1786DutchXXX Deel
2.4Henry, Matthew; Joh GeoLetterlyke en prakticale verklaring over het Boek van den Propheet DanielTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1790DutchXXXI Deel
2.4Henry, Matthew; Joh GeoLetterlyke en prakticale verklaring over de propheetsyen van Hosea, Joël, Amos en ObadjaTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1790DutchXXXIII Deel
2.4Henry, Matthew; Joh GeoLetterlyke en prakticale verklaring over de propheetsyen van Nahum, Habakuk, Zephanja en HaggaiTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1791DutchXXXV Deel
2.4Henry, Matthew; Joh GeoLetterlyke en prakticale verklaring over de propheetsyen van Zacharia en MaleachiTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1792DutchXXXVI Deel
2.5Fiddes, RichardTheologia practica : or, the second part of a body of divinity under that title, wherein are explain'd the duties of natural and revealed religionLondon : Printed by W. Bowyer for
B. Lintot
1720English
2.5Goeree, WillemMosaize historie der Hebreeuwse kerke, : zoo als dezelve was in de stam-huyzen der H. vaderen des Ouden Verbonds, voor en onder de belofte ... door welke de goddelijke wetgeever Moses, een ceremoniëele godsdienst aan den berg Sinai heeft ingesteld; : om het zaad van Abraham ... in het land Kanaans, tot een heylig volk en koninklijk priesterdom in bewaaringe te stellen tot op de verschijninge van den Messias. : Uyt d'aller-oudste geheugnissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen opgehelderd ... vervat in vier deelenGedrukt voor den autheur, en
worden te koop gevonden tot Amsterdam : by desselfs zonen, Willem en David Goeree, #op de Louwrier-gragt, tussen de Konijne en Haase-straat; in 't jaar
1700DutchI Deel
2.5Goeree, WillemMosaize Historie der Hebreeuwse Kerke [...]. Deel 2, Begonnen met het Leevens-Bedrijf van den Voortreffelijken Joseph, In wiens Zeldzaame Verheffing aan't Koninglijk Hoff
van Egypten, de Grondvest geleyd is op welke de Vader Jakob met 't Zeeventig Zielen derwaards afgetrokken, en Israel aldaar 't restant van een Vierhonderd-Jaarige Vreemdelingschap in de Gras-Velden van den Lande Gosen voldiend heeft
Tot Amsterdam : By [...] Willem en David Goeree [...]1700DutchII Deel
2.5Goeree, WillemMosaize Historie Der Hebreeuwse Kerke [...]. Deel 3, Begonnen met de Geboorte van Goddelijke Wetgeever Moses, Die te midden va Israëls Verdrukking en Harde Slaavernye
in Egypten, tot het Verlosser-Ampt des Hebreeuwsen Volx aan Horeb Geroepen, 't zelve onder veel Wonderteekenen uyt Dat Diensthuys heeft Uytgeleyd, En in de Woeftijne van den Berg Sinai [...]
Tot Amsterdam : By [...] Willem en David Goeree [...]1700DutchIII Deel
2.5Goeree, WillemMosaize Historie Der Hebreeuwse Kerke [...]. Deel 4, Vervattende den Staat der Israeliten geduurende de Toebereydzelen van het Dienstbaar Jerusalem in de Woestyne
vansinai.
Tot Amsterdam : By [...] Willem en
David Goeree [...]
1700DutchIV Deel
3.5Goodwin, ThomasThe works of Thomas Goodwin : D.D. Sometime president of Magdalene Colledge in Oxford. ... Containing, an Exposition on the First, and part of the Second Chapter, of the Epistle to the Ephesians. And Sermons Preached on Several OccasionsLondon : Printed by J.D. and S.R.
for T.G., and are to be sold by Jonathan Robinson at the Golden Lion in St. Pauls Church-Yard
1681English
3.5Grotius, HugoHvgonis Grotii Opera omnia theologica, in qvatvor tomos divisa. Ante quidem per partes, nuno autem conjunctim & accuratius edita. Quid porro huic editionis prae caeteris
accesserit, praefatio ad lectorem docebit
Basileae : Apud E. & J.R.
Thvrnisios, fratres
1732Latin
3.5Grotius, HugoHvgonis Grotii opera omnia theologica. 2, Continens annotationes in qvatvor Evangelia et Acta ApostolorvmBasileae : Apud E. & J.R.
Thvrnisios, fratres
1732Latin
3.5Grotius, HugoHvgonis Grotii opera omnia theologica. 3, Continens annotationes in Epistolas apostolicas et ApocalypsinBasileae : Apud E. & J.R.
Thvrnisios, fratres
1732Latin
3.5Grotius, HugoHvgonis Grotii opera omnia theologica. 4, Continens opvscvla diversaBasileae : Apud E. & J.R.
Thvrnisios, fratres
1732Latin
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practicale verklaring over het euangelie van den H.Matthaeus, Tweede StukTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1770DutchII Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practicale verklaring over het euangelie van den H. MarcusTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1771DutchIII Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practicale verklaring over het euangelie van den H. Lucas, Eerste DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1773DutchIV Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practicale verklaring over het euangelie van den H. Lucas, Tweede DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1774DutchV Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practicale verklaring over het euangelie van den H. Johannes, Eerste DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1775DutchVI Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practicale verklaring over het euangelie van den H. Johannes, Tweede DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1776DutchVII Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practicale verklaring over de Handel: Der Apostelen, Eerste StukTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1778DutchIX Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practikale verklaring over den brief van den apostel Paulus aan de RomeinenTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1780DutchX Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practikale verklaring over den eersten brief van den apostel Paulus aan de CorinthenTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1781DutchXI Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practikale verklaring over den brieven van den apostel Paulus aan de Galaten, Ephesen, Philippensen en ColossensenTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1782DutchXII Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practikale verklaring over de brieven van den apostel Paulus aan de Thessalonicensen, Timotheus, Titus en PhilemonTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1783DutchXIII Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practikale verklaring over de zeven algemeene brieven van de apostelen Jacobus, Petrus, Johannes en JudeTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1786DutchXV Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practikale verklaring over de Openbaaringe Johannes, Eerste DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1786DutchXVI Deel
3.1Henry, Matthew; ChristopLetterlyke en practikale verklaring over de Openbaaringe Johannes, Tweede DeelTe Amsterdam : By Dirk onder de
Linden en Zoon
1787DutchXVII Deel
3.1Nederlandsche Bijbel-CoHet boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruikAmsterdam : J. Brandt en Zoon ;
Haarlem : Johannes Enschedé en Zonen
1884Dutch
3.2Knibbem, DavidDe leere der Gereformeerde Kerk, volgens de order van de Heydelbergse Katechismus verklaard, bevestigt, en tot oeffening der godsaligheyd toegepast. Vermeerderd,
verbeeterd, en voor yder Sondag met een ontleedende tafel verrijkt. Als meede een kort onderwys, om een predicatie met order to hooren en te herhaalen
Tot Leyden, By S. Luchtmans1713Dutch
3.2Kemp, Johannes van derDe Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven : vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen KatechismusTe Rotterdam : By Johan van
Doesburg
1732Dutch
3.2Ridderus, FranciscusSevenvoudige oeffeningen over de catechismus, Eerste DeelRotterdam : J. Borstius1671Dutch
3.2Beukelman, JoannesDe leere der waarheid tot Godzaligheid; of, Volledige verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig leerredenenIn 's Gravenhage : By Jan Abraham
Bouvink
1774Dutch
3.2Outrein, Johanne d'Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is : vervattet in den Heidelbergschen CatechismusAmsterdam : Jan Boom1738Dutch
3.2Ursinus, ZachariasSchat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen catechismusAmstelredam : Casparus Loots-
man
1694Dutch
3.2Comrie, AlexanderStellige en praktikale verklaaringe van den Heidelbergschen catechismus, volgens de leere en gronden der Reformatie : waar in de waarheden van onzen godsdienst op een
klaare en bevindelyke wyze voorgestelt en betoogt worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekenden bestiert; de zwakken vertroost; en de stercken tot hunnen plicht volgens eene euangelische leidinge opgewekt worden
Leiden : Johannes Hasebroek ; Amsterdam : Nicolaas Byl1753Dutch
3.2Sibersma, HeroFontein des heils, aangewesen in den Heidelbergsen catechismusAmsterdam : Antoni Schoonenburg1717Dutch
3.2Vermeer, JustusDe leere der waarheid die na de godtzaligheid is, voorgestelt bevestigt en toegepast in LXXXV. oefeningen over den heidelbergschen catechismus, Eerste DeelUtrecht : By Nic. van Vucht1749DutchEerste Deel
3.2Beukelman, JoannesDe leere der waarheid tot Godzaligheid; of, Volledige verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig leerredenen, Eerste(1) Stuk / Tweede(2) StukIn 's Gravenhage : By Jan Abraham
Bouvink
1774DutchEerste Stuk / Tweede Stuk
3.2Heylyn, PeterTheologia veterum, or, The summe of Christian theologie, positive, polemical, and philological, contained in the Apostles creed, or reducible to it : according to the tendries
of the antients both Greeks and Latines : in three books
London : Printed by E. Cotes for
Henry Seile
1654English
3.2Hellenbroek, AbrahamBybelsche keurstoffen, zynde een verzameling van verscheide texten, Tweede(2) DeelAmsterdam : Adrianus Douci1734DutchTweede Deel
3.2Hillenius, JesaiasDe mensch beschouwt in de staat der elende, der genade, en der heerlikheit. Of een uitvoerige verhandeling van eenige voorname leerstukken, welke die driederley staat
des menschen vertonen, Eerste Stuk
Te Leeuwarden : by Pieter
Koumans
1751DutchEerste Stuk
3.2Hillenius, JesaiasDe mensch beschouwt in de staat der elende, der genade, en der heerlikheit. Of een uitvoerige verhandeling van eenige voorname leerstukken, welke die driederley staat
des menschen vertonen, Twede Stuk
Te Leeuwarden : by Pieter
Koumans
1752DutchTweede Stuk
3.2Hellenbroek, AbrahamBybelsche keurstoffen : zynde een verzameling van verscheide texten, zo des Ouden als des Nieuwen TestamentsAmsterdam : Adrianus Douci1744DutchEerste Deel
3.2Hellenbroek, AbrahamDe Euangelische Jesaia: Ofte Des Zelfs Voorname Euangelische Prophetien; In haar Samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond, Eerste DeelTot Rotterdam : By Adriaan van Dyk1704DutchEerste Deel
3.2Hellenbroek, AbrahamDe Euangelische Jesaia: Ofte Des Zelfs Voorname Euangelische Prophetien; In haar Samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond, Tweede DeelTot Rotterdam : By Adriaan van Dyk1703DutchTweede Deel
3.2Hellenbroek, AbrahamDe Kruistriomph van vorst Messias : ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den heiland der uitverkoren wereld, den heere Jesus Christus, volgen
overeenstemminge der vier euangelisten, in desfelfs oogwit verklaart en toegepast
Dordrecht : A. Blusse en Zoon1777Dutch
3.2Hellenbroek, AbrahamHet Hooglied van Salomo, Eerste Deel / Tweede DeelRotterdam : Reinier van Doesberg1731DutchEerste Deel / Tweede Deel
3.2Hellenbroek, AbrahamDe euangelische Jesaia: ofte des zelfs voorname euangelische prophetien ; in haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond, Vierde DeelRotterdam : Reinier van Doesberg1710DutchVierde Deel
3.2Hellenbroek, AbrahamDe Kruistriomph van vorst Messias, ofte Verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld, den Heere Jesus Christus; volgens
overeenstemminge der vier euangelisten, in desselfs oogwit verklaart en toegepast
Amsterdam : Adrianus Douci1737Dutch
3.2Hellenbroek, AbrahamNuttige mengelstoffen, en Gods getrouwe waarschouwinge door den propheet Jeremia, aan gansch Juda en Jeruzalem, in deszelfs oogwit, schriftmatig verklaard, en ter
oeffeninge der ware godvrugt toegepast
Amsterdam : Adrianus Douci1742Dutch
3.4Hoornbeeck, JohannesJohannis Hoornbeek Summa controversiarum religionis : cum infidelibus, hæreticis, schismaticis: id est, Gentilibus, Iudaeis, Muhammedanis, Papistis, Anabaptistis,
Enthusiastis & Libertinis, Socinianis, Remonstrantibus, Lutheranis, Brownistis, Græcis
Trajecti ad Rhenum : Ex officina
Johannis à Waesberge
1643Latin
3.4Honert, Johan van denVerhandelingen van Gods, niet algemeene, maar besondere genade: alsmede van het wesen en aanwesen GodsTe Leiden : by Samuel Luchtmans1726Dutch
3.4Honert, Taco Hajo van deChristus afkomst uyt David : betoogt uyt Maria as erv-dogterschap in het Huys van David : en de vereffening van de twee geslagt-kaarten by Mattheus en Lukas te vindenLeiden : Abraham Kallewier ; 's-
Gravenhage : Cornelis Boucquet
1737Dutch
3.4Hunnius, Nicolaus ; MuldKort begrip van het geene voor een Christen, van goddelyke en geestelyke dingen te weeten, en te gelooven nodig isTe Amsteldam : By Jan Morterre1761Dutch
3.4Immens, PeterDe godvruchtige avondmaalganger : tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige avondmaal des HeerenNijkerk : I.J. Malga1860Dutch
3.4Janssonius, Joh HenrDe algemene brief van den apostel JakobusTe Groningen : By Laurens
Groenewolt, en Harmannus Spoormaker
1742Dutch
3.4Koelman, JacobusDe pligten der ouders, in kinderen voor Godt op te vöden. Nevens driederleie catechismus, als mede twintig exempelen, van godtzalige en vrögstervende jonge kinderenT'Utrecht, by Nicolaas van Vucht,
bökverkoper
1749Dutch
3.4Koelman, JacobusHistorisch verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen, met de wederlegginge derzelver ... : Benevens eenige hoofddeelen, uit het tweede deel,
genaamt Der Labadisten dwalingen grondig ontdekt en wederlegt
Leeuwarden : G. Tresling en P.
Brandsma
1770Dutch
4.1Kennedy, HughGod die den godloozen regtvaerdigt, de regtvaerdiger van allen, die in Jezus Christus gelooven. : Ofte, een ... verklaring, van de regtvaerdiging der uitverkoornen door het
geloof
Rotterdam1761Dutch
4.2Lampe, Friedrich AdolphUitlegging van het Evangelie van den H. Johannes : waar in de woorden en spreekwyzen verklaart ; de waarheden, die' er in opgesloten leggen, in het licht gestelt ; en de order en het doelwit van den Evangelist aangewezen wordenTe Rotterdam : By Philippus Losel,
Jan Daniel Beman, en Jacobus Bosch
1741DutchEerste Deel
4.2Lampe, Friedrich AdolphUitlegging van het Evangelie van den H. Johannes : waar in de woorden en spreekwyzen verklaart ; de waarheden, die' er in opgesloten leggen, in het licht gestelt ; en de order en het doelwit van den Evangelist aangewezen wordenTe Rotterdam : By Philippus Losel,
Jan Daniel Beman, en Jacobus Bosch
1741DutchTweede Deel
4.2Lampe, Friedrich AdolphUitlegging van het Evangelie van den H. Johannes : waar in de woorden en spreekwyzen verklaart ; de waarheden, die' er in opgesloten leggen, in het licht gestelt ; en de order en het doelwit van den Evangelist aangewezen wordenTe Rotterdam : By Philippus Losel,
Jan Daniel Beman, en Jacobus Bosch
1743DutchDerde Deel
4.2Lampe, Friedrich AdolphMelk der waarheit volgens aanleydinge van den Heidelbergschen Catechismus's Gravenhage : Ottho en Pieter van
Thol
1750Dutch
4.2Leeuwen, Gerbrandus vaHet gelove en de betragtinge der Heyligen, : onder een schriftmatige verhandeling van den send-brief Pauli aan den Romeynen, I Deel - IV DeelTe Amsterdam : by Antoni
Schoonenburg en zoon
1743DutchI - IV Deel
4.2Luther, Martin ; Johann GD. Martinus Lutherus Volkome kerk-postil, of Verklaringe der evangelien en epistelen, op alle zon- feest- en apostel-dagen, beneffens andere stichtelyke stoffenTe Leiden, : By Wed. en Zoon van
Jan vander Deyster en Coenraat en Georg Jac. Wishoff
1744DutchEerste Deel
4.2Luther, Martin ; Johann GD. Martinus Lutherus Volkome kerk-postil, of Verklaringe der evangelien en epistelen, op alle zon- feest- en apostel-dagen, beneffens andere stichtelyke stoffenTe Leiden, : By Wed. en Zoon van
Jan vander Deyster en Coenraat en Georg Jac. Wishoff
1746DutchEerste Deel Tweede Stuk
4.2Leydekker, JacobusEere van de nationale synode van Dordregt, in den jare 1618 en 1619, : voorgestaan en bevestigd tegen de beschuldigingen van G. Brand, in syn Historie der Reformatie; met
aanmerkingen op zyn sydig verhaal, ontrent de remonstrantse voorvallen voor, onder, als na het houden van die synode
Amsterdam : Isaac Stokman1705DutchEerste Deel
4.2Leydekker, JacobusEere van de nationale synode van Dordregt, in den jare 1618 en 1619, : voorgestaan en bevestigd tegen de beschuldigingen van G. Brand, in syn Historie der Reformatie; met
aanmerkingen op zyn sydig verhaal, ontrent de remonstrantse voorvallen voor, onder, als na het houden van die synode
Amsterdam : Isaac Stokman1707DutchTweede Deel
4.2Leighton, RobertSelect works : of Archbishop Leighton, with some letters never before printed. To which is prefixed an account of the author's life and characterLondon : Printed for D. Wilson and
T. Durham, at Plato's Head in the Strand
1758English
4.2Laren, Joos vanKorte en bondige verklaringe over den sesthienden psalm : Voorgestelt in verscheyde predicatienVlissingen : Abraham van Laren1669Dutch
4.2Lodensteyn, Jodocus vanJ. van Lodensteyns Beschouwinge van Zion : ofte Aandagten opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't gereformeerde christen volkAmsterdam : Adrianus en
Johannes Douci
1739Dutch
4.2Makowski, JanJohannis Maccovii SS. Theol. Doct. ac profess. Loci communes theologici. : Ex omnibus ejus, quæ extant, collegiis, thesibus per locos comm. disputatis, manuscriptis antiquis,
recentioribus, undiquaque sollicitè conquisitis, collecti, digesti, aucti, indice capitum, rerumque locupletati
Amstelodami, : apud Ludovicum
Elzevirium
1653Latin
4.2Mayer, JohnA commentarie vpon the New Testament : representing the divers expositions thereof, out of the workes of the most learned, both ancient fathers, and moderne writers : and
hereby sifting out the true sense of every passage, for the benefit of all that desire to reade with understanding
London : Printed by Thomas Cotes,
for John Bellamie
1631English
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii In præcipuas quasdam partes Pentateuchi commentarivs; seu Ultimorum Jacobi, reliquorum Bilhami et novissimorum Mosis, quæ leguntur Genes. XLVII ...
XLIX. Numer. XXII ... XXIV. & Devter. XXIX ... XXXIII. analysis exegetica. : Quâ Hebraeus textus cum versionibus veteribus confertur, vocum & phrasium vis indagatur, rerum nexus monstratur, & in sensum genuinum cum examine variarum interprationum inquiritur
Lvgduni Batavorvm : apud Samuelem Luchtmans1713LatinMarckii Opera Tom II
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii In canticum Shelomonis commentarius seu analysis exegetica : quâ Hebraeus textus cum versionibus veteribus confertur, vocum et phrasium vis
indagatur, rerum nexus monstratur, & in sensum genuinum cum examine variarum interpretationum inquiritur ; annexa est etiam Analysis exegetica in Psalmi XLV
Amstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1703LatinMarckii Opera Tom IIII
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii in Hoseam commentarius : seu, analysis exegetica qua Hebraeus textus cum versionibus veteribus confertur ...Amstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1696LatinMarckii Opera Tom IV
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii In Joelem, Hamosum, Hobhadjam, & Jonam commentarius : seu analysis exegeticaAmstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1698LatinMarckii Opera Tom V
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii In Micham, Nahumum, Habhakkukum, & Tsephanjam commentarius : seu analysis exegeticaAmstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1700LatinMarckii Opera Tom VI
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii In Haggaeum, Zecharjam, & Malachiam, commentarius : seu analysis exegetica, Pars PrimaAmstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1701LatinMarckii Opera Tom VII - Pars
Prima
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii In Haggaeum, Zecharjam, & Malachiam, commentarius : seu analysis exegetica, Pars AlteraAmstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1701LatinMarckii Opera Tom VIII - Pars
Altera
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii in Apocalypsin Johannis commentarius, seu analysis exegetica ... : praefatio continent narrationem & examen breve septem, quae celebrantur, periodorum
Novi Testamenti
Trajecti ad Rhenum [Utrecht] : Ex
officinâ T. Appels
1699LatinMarckii Opera Tom IX - Pars
Prima
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii in Apocalypsin Johannis commentarius, seu analysis exegetica ... : praefatio continent narrationem & examen breve septem, quae celebrantur, periodorum
Novi Testamenti
Trajecti ad Rhenum [Utrecht] : Ex
officinâ T. Appels
1699LatinMarckii Opera Tom X - Pars
Altera
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii Textuales exercitationes ad quinquaginta selecta loca Veteris & Novi Testamenti : ... accedit Oratio inauguralis, de debita sacrarum scripturarum
veneratione
Amstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1694LatinMarckii Opera Tom XI
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii Exegeticae exercitationes ad quinquaginta selecta loca Veteris & Novi Testamenti : ... accedit Oratio academica, de exspectanda adhuc in terris ecclesiae
felicitate
Amstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1697LatinMarckii Opera Tom XII
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii Biblicae exercitationes ad quinquaginta selecta loca Veteris et Novi Testamenti : ... accedit Oratio funebris, in obitum clar. viri, Jocobi TriglandiiAmstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1707LatinMarckii Opera Tom XIII
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii Biblicae exercitationes ad quinquaginta selecta loca Veteris et Novi Testamenti : … Pars PosteriorAmstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1707LatinMarckii Opera Tom XIV -Pars
posterior
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii Scripturariae exercitationes ad quinque & viginti selecta loca Veteris Testamenti ...Amstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1709LatinMarckii Opera Tom XV
4.3Marck, Johannes àJohannis Marckii Scripturariae exercitationes ad quinque & viginti selecta loca Novi Testamenti ...Amstelaedami : excudit Gerardus
Borstius
1710LatinMarckii Opera Tom XVI
4.4Marck, Johannes àJohannis Marckii Sylloge dissertationum philologico-theologicarum : ad selectos quosdam textus Novi TestamentiRotterdami : Apud Nicolaum Topyn1721LatinMarckii Opera Tom XVIII
4.4Marck, Johannes àJohannis Marckii Fasciculus dissertationum philologico-exegeticarum ad selectos textus Veteris TestamentiLugduni Batavorum : Apud
Abrahamum Kallewier
1725LatinMarckii Opera Tom XIX
4.4Marck, Johannes àJohannis Marckii Fasciculus dissertationum philologico-exegeticarum, ad selectos textus Novi TestamentiLugduni Batavorum : Apud
Abrahamum Kallewier
1727LatinMarckii Opera Tom XX
4.4Marck, Johannes àJohannis Marckii Historia exaltationis Jesu Christi, illustrata libris tribusLugduni Batavorum, Apud
Abrahamum Kallewier
1729LatinMarckii Opera Tom XXI
4.4Marck, Johannes àJohannis Marckii Exspectatio gloriÆ futurÆ Jesu Christi, illustrata libris tribus. Quorum primus de adventu Domini Nostri novissime futuro agit; secundus de resuscitatione
mortuorum in isthoc Ipsius adventu; & tertius de judicio in vivos mortuosque tunc ab Ipso habendo. Cum indicibus rerum & vocum necessariis
Lugduni Batavorum, Apud
Abrahamum Kallewier
1730LatinMarckii Opera Tom XXII
4.4Marck, Johannes àJohannis Marckii Compendium theologiæ Christianæ didactico-elenchticum : immixtis problematibus plurimis, & quæstionibus recentioribus adauctumAmstel. : Apud Adrian. Douci ; Traj. ad Rh. : Apud Abr. a Paddenburg1752LatinMarckii Opera Tom XXIII
4.4Marck, Johannes àJoannis Marckii Opuscula prima philologico-theologica : nempe disputationes de carminibus sibyllinis exercitationes juveniles, analysis exegetica cap. LIII Jesaiæ cum
mantissa observationum textualium, narratio apologetica una cum appendice, contra Cl. Braunium, & exercitationes miscellaneæ, Tom I
Groningæ : Apud Laurentium
Groenewolt
1748LatinMarckii Opera Tom XXIV - Tom1
4.4Marck, Johannes àJoannis Marckii Opuscula prima philologico-theologica : nempe disputationes de carminibus sibyllinis exercitationes juveniles, analysis exegetica cap. LIII Jesaiæ cum
mantissa observationum textualium, narratio apologetica una cum appendice, contra Cl. Braunium, & exercitationes miscellaneæ, Tom II
Groningæ : Apud Laurentium
Groenewolt
1748LatinMarckii Opera Tom XXV - Tom2
4.4Marck, Johannes àJohannis Marckii Compendium theologiae Christianae didactico-elenchticum : immixtis problematibus plurimis, & quaestionibus recentioribus adauctum ; accedunt
Positionum theologicarum centuriae decem
Amstelaedami : R. & G. Wetstenius1722Latin
4.4Marck, Johannes àKort opstel der Christene gotsgeleertheit, tot leeringe der waarheeden en weederlegginge der dwaalingenTot Rotterdam : gedrukt bij
Nicolaas Topyn
1720Dutch
4.4Marck, Johannes àHet merch der christene got-geleertheit, behelsende te gelyk eene korte leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingenTot Rotterdam, : by Nicolaas en
Paulus Topyn
1741Dutch
4.4Desmarets, SamuelQuæstionum aliquot theologicarum, regimen, ordinem, praxim et eutaxiam ecclesiæ spectantium, decisio academica ... Editio secunda ... Accesserunt duæ aliæ epistolicæ
dissertationes, olim etiam editæ & hujus decisionis defensioni destinatæ
Groningae : typis F. Bronchorstii1659Latin
4.4Desmarets, SamuelCollegium theologicum : sive systema breve universae theologiae, comprehensum octodecim disputationibus, collegialiter olim habitis in academia provinciali ill. ord. Groningae et OmlandiaeGroningae : typis Francisci
Bronchorstii, civitatis Groninganae ordin. typogr
1656Latin
4.4Manton, ThomasA practical commentary, or an exposition with notes on the epistle of Jude. Delivered (for the most part) in sundry weekly lectures at Stoke-Newington in MiddlesexLondon, Printed by J.M. for Luke
Fawn
1658English
4.4Marshall, WalterVerhandeling, over de waare euangelische heiligmaking, nevens een redevoering over de rechtvaerdigmakingIn s'Gravenhage : By Johannes
Thierry
1772Dutch
4.4Martinus, JohannesGrootere catechisatie over den Catechismus der waren Christelicken religie, de welcke in de Nederlantsche kerckengeleert worden : vertoonende desselven ontledinge,
verklaringe, bevestingen, alleen uyt des Heeren woort, op ordre des Eerw. Kercken-raets in Groningen, tot dienst van de gemeynte Jesu Christi aldaer, met approbatie des E. Ministerii en de Classis, t'samen-gebragt ende uyt-gegeven
T'Amsterdam : G. de Groot Keur1740Dutch
4.5Heidegger, Johann HeinriJoh. Henrici Heideggeri Corpus theologiae Christianae : exhibens doctrinam veritatis, quae secundum pietatem est ... Tome I - Tome IITiguri : Typis Davidis Gessneri1700LatinTome I - Tome II
4.5Hervey, JamesThe works of the late Reverend James Hervey, A.M. Rector of Weston-Favell, in Northamptonshire. Containing Meditations and Contemplations. Theron and Aspasio. Aspasio
Vindicated. Sermons. Miscellaneous Tracts. A Collection of Letters. With A Particular Account of the Life, Character, and Writings of the Author. To which is Annexed, a Table of the Scriptures Explained, and a Complete Index of the Principal Matters Contained in the Whole
Newcastle upon Tyne : Printed by
M. Brown, at the Bible, in the Flesh-Market
1789English
4.5Lightfoot, JohnJoh. Lightfooti Opera omnia : hac nova editione operibus ejusd. posthunis, nunquaa hactenus editis, locupletata ; Vol1-2Ultrajecti : apud Gullielaum
Broedelet
1699LatinVol. 1-2
4.5Lund, JohannHeiligdommen, godsdiensten, en gewoontens der oude Jooden : voorgesteldt in eene uytvoerige verhandeling van het Levitische priesterdom, I - II DeelAmsterdam : By Antoni
Schoonenburg en Nicolaas ten Hoorn
1726DutchI - II Deel
4.5Love, ChristopherTheologia practica, dat is: alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden Mr. Christophorus Lovet'Amsterdam, : by Hendrick en
Dirck Boom
1679Dutch
4.5Love, ChristopherTheologia practica : dat is, Al de theologische werkenUtrecht : J.J.H. Kemmer1800Dutch
5.1Mastricht, Peter vanTheoretico-practica theologia, qua, per singula capita theologica, pars exegetica, dogmatica, elenchtica & practica, perpetu ́successione coniuganturTraiecti ad Rhenum: Ex officin
́Thomae Appels
1699LatinTomus Primus
5.1Mastricht, Peter vanTheoretico-practica theologia, qua, per singula capita theologica, pars exegetica, dogmatica, elenchtica & practica, perpetua successione conjuganturTrajecti ad Rhenum : W. van de
Water ...
1724LatinTomus Primus
5.1Mastricht, Petrus van ; HeBeschouwende en praktikale godgeleerdheit ... : Hier by komt een volledig kort-begrip der kerklyke geschiedenisse …, I Deel - IV DeelTe Rotterdam : By Hendrik van
Pelt, de wed. P. van Gilst, Jacobus Bosch, en Adrianus Douci, p.z. ; En te Utrecht : By Jan Jacob van Poolsum
1749DutchI Deel - IV Deel
5.1Meiners, EduardHeidenen en joden overtuigt van hunnen doemwaardigen staat, en tot de gerechtigheit des geloofs, in 't Evangelie geopenbaart, opgeleidt. Of Een schriftmatige verklaringe
en toeeigeninge der vier eerste hoofdtstukken van Paulus brief aan de gelovigen te Rome. : Opgestelt, en tot gemene nuttigheit uitgegeven
Te Emden : Gedrukt by de wed. van
Hermannus Wolffram
1741DutchI Deel
5.1Meiners, EduardDe genoegzaamheit van de gerechtigheit des geloofs uit hare ... vruchtgevolgen aangewezen ... Of Een schriftmatige verklaringe ... des vyfden, zesden, zevenden en achtsten
hoofdtstuks van Paulus brief aan de gelovigen te Rome
Emden : Jan Brandtgum1742DutchII Deel
5.1Meiners, EduardUitverkorene Joden en heidenen als onderwerpen van de gerechtigheit des geloofs, naar Godts eeuwige verkiezinge en vrymachtige bedelinge in den genadentydt
aangemerkt, of een Schriftmatige verklaringe en toeeigeninge des negenden, tienden en elfden hoofdstuks van Paulus Brief aan de gelovigen te Rome
Emden : Jan Brandtgum1744DutchIII Deel
5.1Meiners, EduardDe redelyke godtsdienst als een vruchtgevolg van de geloofslere voorgedragen en aangedrongen. Of Een schriftmatige verklaringe en toeeigeninge des twaalfden,
dertienden, veertienden, vyftienden en zestienden hoofdtstuks van Paulus brief aan de gelovigen te Rome
Emden : Jan Brandtgum1746DutchIV Deel
5.1Meiners, EduardKort ontwerp van de praktyk des Christendoms of de praktykale godtgeleertheit. : Den zondaar opleidende tot den staat der genade, en des Heren volk onderrigtende en aansporende, om heilig, verzekert en getroost te leven, en te stervenTe Groningen : by Harmannus
Spoormaker, en Laurens Groenewout
1741Dutch
5.2Mommers, Johannes MauLuther gereformeert : ofte vertoog dat Luther en anderen van zyne ampt en tydgenooten, gelyk in de andere hoofdstukken des geloofs ... met de gereformeerden
overeenkomen : als meede de geheele geschiedenis van den opkomst der broedertwisten en verschillen, tusschen Luther met Carelstad, Zwinglius &c. en den voortgang van dien
Leyden : A. Kallewier1729Dutch
5.2Church of ScotlandThe history of the Church of Scotland, from its earliest establishment to the present time; to which is annexed, an account of those various religious bodies which have
dissented from that church, etc
Edinburgh : W. Oliphant1826EnglishVol.1
5.2Nahuys, PetrusKort begrip der christelyke religie, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. : Part 2Amsterdam : J. Morterre1767DutchII Deel
5.2More, HenryAn explanation of the grand mystery of godliness, or, A true and faithfull representation of the everlasting Gospel of our Lord and Saviour Jesus Christ, the onely begotten
Son of God and sovereign over men and angels
London : Printed by J. Flesher for
W. Morden
1660English
5.2Myseras, LambrechtHet kabinet des genaden-verbonts, zynde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genadeTe Rotterdam : By Nikolaas en
Paulus Topyn
1745Dutch
5.2Groenewegen, HenricusOefeningen over den Heidelbergschen Catechismus, ofte Gronden van de Christelike god-geleerdheid, tot bevorderinge van de kennisse der waarheid die na de godzaligheid
is ; vast gesteld, verklaard, beweerd en toegepast
Tot Leyden : By Johannes
Verbessel, en Jordaan Luchtmans
1698Dutch
5.2Geddes, MichaelSeveral tracts against popery : together with the life of Don Alvaro de Luna. Written by Michael Geddes, LL. D. And Chancellor of the Church of SarumLondon : Printed by E.J. for
Bernard Lintott at the Cross-Keys between the two Temple-Gates in Fleet-Street
1715English
5.2Geddes, MichaelMiscellaneous tracts : in three volumes, Vol.1-3London : Printed for B. Barker ; A
Bettesworth and J. Batley ; and F. Fayram
1730EnglishVol.1-3
5.2Mastricht, Peter vanA treatise on regenerationNew-Haven : Printed and sold by
Thomas and Samuel Green, in the Old-Council-Chamber
1770Englishdisbounded
5.3Moor, Bernardinus deBernhardini de Moor Commentarius perpetuus in Johannis Marckii Compendium theologiæ Christianæ didactico-elencticumLugduni-Batavorum : Apud
Johannem Hasebroek
1763Latinpars secunda
5.3Moor, Bernardinus deBernhardini de Moor Commentarius perpetuus in Johannis Marckii Compendium theologiæ Christianæ didactico-elencticumLugduni-Batavorum : Apud
Johannem Hasebroek
1765Latinpars tertia
5.3Moor, Bernardinus deBernhardini de Moor Commentarius perpetuus in Johannis Marckii Compendium theologiæ Christianæ didactico-elencticumLugduni-Batavorum : Apud
Johannem Hasebroek
1766Latinpars quarta
5.3Moor, Bernardinus deBernhardini de Moor Commentarius perpetuus in Johannis Marckii Compendium theologiæ Christianæ didactico-elencticumLugduni-Batavorum : Apud
Johannem Hasebroek
1768Latinpars quinta
5.3Moor, Bernardinus deBernhardini de Moor Commentarius perpetuus in Johannis Marckii Compendium theologiæ Christianæ didactico-elencticumLugduni-Batavorum : Apud
Johannem Hasebroek
1771Latinpars sexta
5.3Moor, Bernardinus deBernhardini de Moor Supplementum Commentarii perpetui in Johannis Marckii Compendium theologiae christianae didactico-elencticumLugduni Batavorum : Apud Luzac1774Latin
5.3Nahuys, PetrusKort begrip der christelyke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegt ten dienste voor mingeoefende en nogtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des
Heeren H. Avondmaal
Amsterdam1738Dutch
5.5Whitby, DanielA Paraphrase and Commentary on the New Testament. vol 2.London : printed by T. Wood and T.
Sharpe, for William Churchill
1718EnglishVol.2
5.5Whitby, DanielA Paraphrase and Commentary on the New Testament. vol 2.London : printed for A.
Bettesworth, W. Mears, W. and J. Innys, J. Batley, A. Ward
1727EnglishVol.2
7.1Oomius, SimonDissertatie van de onderwijsingen in de practycke der godgeleerdheid : waer in na breeder beright van de practijcke der theologie der Pausgesinden, insonderheyt der Jesu-
wijten, Remonstranten, Sociniaenen, Luterschen, Enthusiasten, Libertinen, Geestdrijvers, en diergelijcke fanatiquen, de verdeelinge en het geheele beleydt gegeven wort van het werck der onderwijsingen in de practijcke
Tot Bolsward : By Samuel van Haringhouk1672Dutch
7.1Oomius, SimonInstitutiones theologiae practicae. Ofte, Onderwijsingen in de practycke der godtgeleertheydt : Vervolgh van het eerste tractaet ... van het eerste deelSchiedam : Laurens vander Wiel1680Dutch
7.1Oomius, SimonInstitutiones theologiae practicae, ofte onderwysingen in de practycke der godtgeleertheydt : eerste tractaet des tweeden boeck's van het eerste deel, vervattende de
verhandelinge der theologia didactica
Te Bolsward : By de Wed. van
Samuel Haringhouk
1676Dutch
7.1Outrein, Johanne d'De sendbrief van Paulus aan de Hebreen. Ontleedet, uitgebreid en verklaart, Eerste StukTe Amsterdam, : by Jacobus
Borstius
1711DutchEerste Stuk
7.1Outrein, Johanne d'De sendbrief van Paulus aan de Hebreen. Ontleedet, uitgebreid en verklaart, Tweede StukTe Amsterdam, : by Jacobus
Borstius
1711DutchTweede Stuk
7.1Outrein, Johanne d'De sendbrief van Paulus aan de Hebreen. Ontleedet, uitgebreid en verklaart, Derde StukTe Amsterdam, : by Jacobus
Borstius
1714DutchDerde Stuk
7.1Outrein, Johanne d'De sendbrief van Paulus aan de Hebreen. Ontleedet, uitgebreid en verklaart, Vierde StukTe Amsterdam, : by Jacobus
Borstius
1717DutchVierde Stuk
7.1Outrein, Johanne d'De droefheid die naar God is, werkende een onberouwelyke bekeeringe tot zaligheid, midsgaders de ware selfs-verloochening, benevens nog eenige andere gebuurige
stoffen
Te Amsterdam, : by Jacobus
Borstius
1710Dutch
7.1Owen, JohnVindiciæ evangelicæ or The mystery of the Gospell vindicated, and Socinianisme examined, : in the consideration, and confutation of a catechisme, called A Scripture
catechisme, written by J. Biddle M.A. and the catechisme of Valentinus Smalcius, commonly called the Racovian catechisme. With the vindication of the testimonies of Scripture, concerning the deity and satisfaction of Jesus Christ, from the perverse expositions, and interpretations of them, by Hugo Grotius in his Annotations on the Bible. Also an appendix, in vindication of some things formerly written about the death of Christ, & the fruits thereof, from the animadversions of Mr R.B.
Oxford, : Printed by Leon. Lichfield printer to the University, for Tho. Robinson1655English
7.1Owen, John ; Simon ComEene uitlegginge van den sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, Vol1Te Rotterdam, : by Nikolaas Topyn1740DutchEerste Deels, Eerste Stuk
7.1Owen, John ; Simon ComEene uitlegginge van den sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, Vol2Te Rotterdam, : by Nikolaas Topyn1740DutchEerste Deels, Tweede Stuk
7.1Owen, John ; Simon ComEene uitlegginge van den sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, Vol3Te Rotterdam, : by Nikolaas Topyn1738DutchTweede Deels, Eerste Stuk
7.1Owen, John ; Simon ComEene uitlegginge van den sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, Vol4Te Rotterdam, : by Nikolaas Topyn1738DutchTweede Deels, Tweede Stuk
7.1Owen, John ; Simon ComEene uitlegginge van den sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, Vol5Te Rotterdam, : by Nikolaas Topyn1734DutchDerde Deels, Eerste Stuk
7.1Owen, John ; Simon ComEene uitlegginge van den sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, Vol6Te Rotterdam, : by Nikolaas Topyn1734DutchDerde Deels, Tweede Stuk
7.1Owen, John ; Simon ComEene uitlegginge van den sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, vol7Te Rotterdam, : by Nikolaas Topyn1733DutchVierde Deel
7.2Owen, JohnOf communion with God the Father, Son, and Holy Ghost (each person distinctly) in love, grace, and consolation: or, the Saints fellowship with the Father, Son, and Holy Ghost, unfoldedGlasgow, printed by J. Galbraith and Company, sold at their printing House at Queen Mary's head1763English
7.2Owen, JohnThe doctrine of justification by faith through the imputation of the righteousness of Christ, explained, confirmed, & vindicatedLondon : Printed for R. Boulter1677English
7.2Owen, John ; Cornelis BreVerklaaring van den CXXXsten Psalm : waar in de natuur van de vergevinge der zonden opengelegt, derzelver waarheit bevestigdTe Leyden : By Johannes
Hasebroek ; Te Amsterdam : Nicolaas Byl
1763Dutch
7.2Patrick, Simon; Poole, MaVerklaring van de geheele Heilige Schrift, Genesis - ExodusTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1741DutchI Deel
7.2Patrick, Simon; Poole, MaVerklaring van de geheele Heilige Schrift, Leviticus - DeuteronomyTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1740DutchII Deel
7.2Patrick, Simon; Poole, MaVerklaring van de geheele Heilige Schrift, Joshua - SamuelTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1741DutchIII Deel
7.2Patrick, Simon; Poole, MaVerklaring van de geheele Heilige Schrift, Kings - EstherTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1742DutchIV Deel
7.2Patrick, Simon; Poole, MaVerklaring van de geheele Heilige Schrift, Book of JobTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1743DutchV Deel
7.2Patrick, Simon ; Poole, MVerklaring van de geheele Heilige Schrift, PsalmsTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1744DutchVI Deel
7.2Patrick, Simon ; Poole, MVerklaring van de geheele Heilige Schrift, Proverbs - Song of SongsTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1744DutchVII Deel
7.2Gataker, Thomas ; Poole,Verklaring van de geheele Heilige Schrift, Isaiah 1-27Te Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1745DutchVIII Deel A
7.2Gataker, Thomas ; Poole,Verklaring van de geheele Heilige Schrift, Isaiah 28-66Te Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1745DutchVIII Deel B
7.2Gataker, Thomas ; Poole,Verklaring van de geheele Heilige Schrift, Jeremiah - LamentationsTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1746DutchIX Deel
7.2Poole, Matthew; Wells, EdVerklaring van de geheele Heilige Schrift, Ezekiel - DanielTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1748DutchX Deel
7.3Poole, Matthew; Wells, EdVerklaring van de geheele Heilige Schrift, Matthew - MarkTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1750DutchXII Deel
7.3Poole, Matthew; Wells, EdVerklaring van de geheele Heilige Schrift, Luke - JohnTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1751DutchXIII Deel A
7.3Poole, Matthew; Wells, EdVerklaring van de geheele Heilige Schrift, RomansTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1753DutchXIV Deel
7.3Poole, Matthew; Wells, EdVerklaring van de geheele Heilige Schrift, Corinthians - EphesiansTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1754DutchXV Deel
7.3Poole, Matthew; Wells, EdVerklaring van de geheele Heilige Schrift, Philippians - HebrewsTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1756DutchXVI Deel
7.3Poole, Matthew; Wells, EdVerklaring van de geheele Heilige Schrift, James - RevelationTe Amsterdam : By Isaak Tirion en
Jacobus Loveringh
1757DutchXVII Deel
7.3Pictet, Benedictus ; FrancDe christelyke zedekunst, of Schriftuurlyke en natuurkundige grondtregels om godtvruchtig te leeven, en zalig te stervenTe Leeuwarden : Gedrukt by
François Halma
1720Dutch
7.3Pictet, BenedictDe christelyke God-geleertheid en kennis der zaligheid, of Verklaring der waarheden, die God aan de menschen de Heilige Schrift heeft geopenbaartIn s'Gravenhage : by Pieter van Thol1728DutchI Deel - III Deel
7.3Pierce, ThomasAutokatakrisis, or, Self-condemnation, : exemplified in Mr. Whitfield, Mr. Barlee, and Mr. Hickman. With occasional reflexions on Mr Calvin, Mr Beza, Mr Zuinglius, Mr
Piscator, Mr Rivet, and Mr Rollock: but more especially on Doctor Twisse, and Master Hobbs; against whom, God's purity and his præscience ... with the sincere intention and the general extent of the death of Christ, are finally cleared and made good; and the adversaries absurdities ... are proved against them undeniably, out of their own hand- writings. With an additional advertisement of Mr Baxter's late book entituled The Groatian religion discovered, &c
London : printed by J.G. for R. Royston at the Angel in Ivy-lane1658English
7.3Pietersz, Roeloft Lof onses Heeren Jesu Christi, dat is: Korte verklaringe van eenige bysondere voorbeelden, gelykenissen, gedigten, eeren-tytelen, cier-namen ende cierlyke beschryvingen
die Jesu Christo in het Oude ende Nieuwe Testament gegeven worden
t'Amsterdam, : by Jan Hartig1738Dutch
7.3Pearson, John ; MatthiasEen uytlegginge van het geloofT'Utrecht : Gedruckt by Johannes
Ribbius, boeckverkooper in de Korte-Jans-staet
1681Dutch
7.3Plevier, JohannesNederlands volk onder Godts drukkende en dreigende oordeelen overtuigd ... : in eene verklaaringe en toepassinge van Sefanjas voorzegginge, van den honderd eersten en
honderd tweeden Psalem en van Ezechiels gezigte aan de Rivier Chebar ...
Te Middelburg : By Leenderd
Bakker
1744Dutch
7.5Pareus, DavidOperum theologicorum exegeticorum, Pars Secvnda 2Francofurti : Apud Viduam Ionae
Rosae
1647LatinTome II
7.5Pareus, DavidOperum theologicorum exegeticorum, Pars Tertia 3Francofurti : Apud Viduam Ionae
Rosae
1647LatinTome III
7.5Pareus, DavidOperum theologicorum exegeticorum, Pars Qvarta 4Francofurti : Apud Viduam Ionae
Rosae
1647LatinTome IV
7.5Poole, MatthewSynopsis criticorum aliorumque S. Scripturæ interpretum, Vol. 1 - 5Londini : Typis J. Flesher1669LatinVol. 1-5
7.5Prideaux, Humphrey ; JoaHet oude en Niewe Verbond aen een geschakelt in de geschiedenissen der Joden en der aengrenzende volkeren, I Deel - II DeelAmsterdam : Isaak Tirion1731DutchI Deel - II Deel
8.1Rambach, Johann JacobOverdenkingen over het gehele lyden van Christus in Gethsemane, I Deel - II DeelAmsterdam : Jan Morterre1763DutchI Deel - II Deel
8.1Reynolds, EdwardThree treatises of The vanity of the creature, the sinfulnesse of sinne, the life of Christ : being the substance of severall sermons preached at Lincolns-InneLondon : Printed by W. Hunt for Ro.
Bostock and George Badger
1651English
8.1Ridderus, FranciscusAenmerckingen over verscheyde texten der H. Schrifture, dienstigh op en ontrent feest-dagen, bid-dagen, danck-dagen, oorloghs-dagen, ellend-dagen, avondmael-dagen en
andere extraordinare dagen
Tot Amsterdam : gedruckt by
Gerardus Borstius
1681Dutch
8.1Romaine, WilliamTreatise upon the life of faithLondon : For William Baynes1812English
8.1Rotterdam, ArnoldusZions roem en sterkte, ofte Verklaaring van de zevenendertig artikelen der Nederlandsche geloofs-belydenis, I Deel - II DeelAmsterdam : Steven van Esveldt,
Nicolaas Byl ; G.T. van Paddenburg
1755DutchI Deel - II Deel
8.1Royaards, AlbertusDe heerlykheid van Gods werken, zoo in de natuur als in de genade; en de voortreffelykheden van des Heeren wet; : betoogd en aangeprezen in de verklaring en toepassing
van den XIX. Psalm. : Nevens een ontledend ontwerp van de zakelyke verklaringe
Te Nymegen : by Wilhelmus
Bongaards
1728Dutch
8.1Schiere, NicolausDe brief van den H. Apostel Paulus aan den Galaaten : in zyn zaamenhang, kracht van redeneering, beteekenis van woorden en sreekwyzen vertoont en schriftmaatig
betoogd, met een nootzaakelyke voor-stoffe over de wet en register voorzien
Te Leyden : by Joh: Arnold:
Langerak, en Abraham Kallewier
1730Dutch
8.1Schortinghuis, WilhelmusHet innige Christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in desselfs allerinnigste en wesentlikste deelen gestaltelik en bevindelik voorgestelt in t'zamensprakenGroningen : By Jurjen Spandaw ; 'S
Gravenhage : Ottho en Pieter van Thol
1740Dutch
8.1Sherwin, WilliamLogos peru logou, or, The word written concerning the Word everliving : viz. as touching his glorious kingly office on earth to come : witnessing that Jesus Christ shall have a
visible glorious kingdome in the world ...
London : Printed for Francis Smith1670English
8.1Sibersma, HeroVerklaringe over de profeet Jesaias en sulx bevestigt uit het euangelium, ten dienste van het oud en nieuw Israel.T'Amsterdam, Jan Boom1721Dutch
8.1Smetius, JohannesSynodale ordonnantien ende resolutien tot nut, dienst en gerief der kercken, onder de Chr. Synodus van 't hertogdom Gelre en graef-schap Zutphen gehoorendeTot Nymegen : by Abraham van
Wesel
1699Dutch
8.1Smytegelt, BernardusKeurstoffen, of Verzameling van vijftig uitmuntende predicatiën : waaronder eenige over zeer gewigtige practicale stoffen, als ook verscheide andere ... en eindelijk eene
opmerkelijke dankpredicatie uit Jer. XXV: 3
Amsterdam : H. Höveker1850Dutch
8.1Smytegelt, BernardusEen woord op zijn tijd, of Twee en veertig predikatien, naar tijdsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhartige vermaningen en opwekkende besturingen, I Deel - II
Deel
Nijkerk1857DutchI Deel - II Deel
8.2Smytegelt, BernardusHet Gekrookte Riet, Of Honderd Vijf-En-Veertig Predikatiën Over Mattheus XII:20, 21Rotterdam - Gebr. Huge1800DutchEerste Deel
8.2Smytegelt, BernardusDes christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII. predikatiën ; benevens V belijdenis-predikatiënLeiden : D. Donner1888Dutch
8.2Smytegelt, BernardusHet gekrookte riet, of honderd vijf-en-veertig predikatien over Mattheus XII:20, 21 : waarin een zwak- en kleingeloovig christen opgewekt en bestierd wordt om op den Heere
Jezus te hopen
Nijkerk : I.J. Malga1856DutchTweede Deel
8.2Smytegelt, BernardusHet gekrookte riet, of honderd vijf-en-veertig predikatien over Mattheus XII:20, 21 : waarin een zwak- en kleingeloovig christen opgewekt en bestierd wordt om op den Heere
Jezus te hopen
Nijkerk : I.J. Malga1868DutchEerste Deel
8.2Smytegelt, BernardusTwaalf uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments …Nijkerk : I.J. Malga1872Dutch
8.2Saldenus, GuilielmusGuiljelmi Saldeni, Ultrajectini, De libris varioque eorum usu et abusu libri duo : cum indicibus necessariis.Amstelodami : Ex officina Henrici &
viduae Theodori Boom
1688Latin
8.2Polyander, Johannes ; AnSynopsis purioris theologiae, disputationibus quinquaginta duabus comprehensa ac conscriptaLugduni Batavorum : Apud
Didericum Donner
1881Latin
8.2Polyander à Kerckhoven,Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie, Vol. 1-2Enschede : Boersma1964DutchVol. 1-2, 2 copies
8.2Stillingfleet, EdwardOrigines sacrae, of Heylige oorspronklykheeden, zynde een redelijk bewijs van de gronden des christelijken geloofs, tot bevestiginge van de waarheid, en goddelijke
authoriteit der H. Schriftuur
t'Utrecht, : by Willem Broedelet1704Dutch
8.2Taylor, ThomasA commentarie vpon the Epistle of Saint Paul written to Titus. Preached in Cambridge by Thomas Taylor, and now published for the further vse of the Church of God.
Reuiewed by the author, and enlarged with some notes, and besides the addition of many hundreths of places of Scripture, with an alphabeticall table of the cheife and most obseruable points contained in the booke
[Cambridge] : Printed by Cantrell
Legge, printer to the Vniuersitie of Cambridge
1619English
8.2Schortinghuis, WilhelmusDe geborene Christus, of Geestelike bedenkingen over de verborgenheid der Godsaligheid die groot is, God geopenbaart in den vleesche. &c. Tot ontdekkinge van onbegenadigde, opwekkinge en vertroostinge van begenadigde zielen. : By wege van eene 't zamenspraak voorgesteltTe Groningen : By Jurjen Spandaw
; Te 's Gravenhage : By Ottho en Pieter van Thol
1746Dutch
8.2Trapp, JohnSolomonis panaretos commentarie upon the books of Proverbs, Ecclesiastes, and the Song of Songs.London, Printed by T.R. and E.M.
for John Bellamie
1650English
8.2Taylor, ThomasChrist revealed; or, The types and shadows of our Saviour in the Old Testament opened and explained ...Trevecka1766English
8.2BoethiusDe consolatione philosophiæ libri quinqueVienna, typis Cosmerovianis1696Latin
8.2Trapp, JohnAnnotations upon the Old and New TestamentLondon : Printed by Robert White1662English
8.3Turrettini, FrançoisInstitvtio theologiæ elencticæ, in qua statvs controversiæ perspicve exponitur, præcipua orthodoxorum argumenta proponuntur & vindicantur, & fontes solutionum
aperiuntur.
Genevæ, Apud Samvelem de
Tovrnes
1688LatinVol.2 - Pars Secvnda
8.3Turrettini, FrançoisInstitvtio theologiæ elencticæ, in qua statvs controversiæ perspicve exponitur, præcipua orthodoxorum argumenta proponuntur & vindicantur, & fontes solutionum
aperiuntur.
Genevæ, Apud Samvelem de
Tovrnes
1689LatinVol.3 - Pars Tertia Et Vltima
8.3Turrettini, FrançoisFrancisci Tvrrettini, De Satisfactione Christi Dispvtationes : Cum Indicibvs necessariis ; Adiectæ svnt eivsdem dvæ dispvtationesGenevae : Sumptibus Ioannis
Antonii & Samuelis De Tournes
1667LatinVol. 4
8.3Teellinck, WillemHet eerste stuck van de wercken van Mr. VVillem Teellinck ... : Sijnde het eerste deel van sijne tractaten over sekere texten der H. Schrift.Tot Utrecht, : gedruckt voor de
erfgenamen van Mr. Willem Teellinck
1659Dutch
8.3Til, Salomon vanDigt-, sang- en speel-konst, soo der ouden, als bysonder der Hebreen, door een nauwkeurig ondersoek der oudheyd uyt sijn voorige duysterheyd wederom opgeheldert:
dienende, om, by wege van een voorlooper, den leser tot een beter verstand der goddelijke Psalmen, en netter begrip van haar waare gebruyk onder de beyde Testamenten op te leyden
Amsterdam, A. Schoonenburg1725Dutch
8.3Outrein, Johannes d'Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is : vervattet in den Heidelbergschen CatechismusTe Amsterdam : By Jan Boom1724Dutch
8.3Koelman, Jacobust Ampt ende pligten van ouderlingen en diakenenRotterdam : By Reynier van
Doesburg
1694Dutch
8.3Saldenus, Guilielmus ; BrDe droevichste staet eens Christens. : Bestaende in de doodigheyt ofte ongevoeligheydt sijns herten ontrent geestelijcke dingen: mitsgaders troost en raedt daer teghent'Enchuysen : voor Jacob Brouwer1661Dutch
8.3Voetius, GisbertusDisputaty van geestelicke verlatingenDordrecht : Symon onder de Linde1667Dutch
8.3Ridderus, FranciscusHistorisch sterf-huysRotterdam : Joannes Borstius1668Dutch
8.3Les Pseaumes de DavidA La Haye : chez Daniel Aillaud1763French
8.3Vermeer, JustusVerzameling van eenige oeffeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheide plaatzen des N. TestamentsUtrecht : Samuel de Waal1780Dutch
8.3Verschuir, JohannesWaarheit in het binnenste, of Bevindelyke godtgeleertheit, hoe de waarheden Christi in Syn koningkryk van desselfs onderdanen beschouwelyk en bevindelyk moeten gekent
worden tot saligheit, opgestelt in t'zamenspraken : beneffens een belydenis predikatie, tot hetselve einde geschikt
Te Groningen : By Pieter Bandsma1739Dutch
8.3Vermeer, JustusVerzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelese verhandelingen, over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verscheide gelegentheden,
voornamelijk op avondmaalstyden en bededagen
Utrecht : J.J.H. Kemmer1857Dutch
8.3Vitringa, CampegiusVerklaring van de evangelische parabolen. : Voormaals (in de Latynsche taale) opgegeven aan de voedsterlingen van de Academie te Franekert'Amsterdam : by Hendrik Stirik1715Dutch
8.3Vitringa, CampegiusVerklaringe over de agt eerste capittelen van de Brief Pauli aan de Romeinen, voormaals opgegeven in de Latijnsche taleTot Franeker, By W. Bleck1729Dutch
8.5Caryl, JosephAn exposition with practical observations upon the book of Job : Volume I.London, : Printed by Samuel
Simmons, and to be sold at his house next door to the Golden Lion in Aldersgate-street
1676English
8.5Spanheim, FrédéricOpera : quatenus complectuntur geographiam, chronologiam et historiam sacram atque ecclesiasticam utriusque temporisLugduni Batavorum1701Latin
8.5Steenblok, CornelisDe gereformeerde dogmatiek : in vraag en antwoordGouda : Gereformeerde pers1986Dutch
9.1Vitringa, KampegiusVerklaringe en heilige bedenkingen over de verborgene sin der miraculen van Jesus Christus : als meede allegorische en mysticque uitbreidinge van het Mosaische verhaal
nopens de sesdaagsche scheppinge : en verklaringe over eenige prophetische schriften als II. Sam. XXIII vss. 1-7, Psalm LXVIII, Ps. VIII en XLV ..
Franeker : Wibius Bleck1725Dutch
9.1Voetius, GisbertusProeve van de kraght der godsaligheydt, met goed ende christelijck bescheyt op seker lasterschrift, hier neffens gaende ... onder desen titul: De leere der Synoden van
Dordrecht ende Alez ... door ... Daniel Tilenus, &c. Tot verdediginge van de leere der waerheydt ... in-gestelt
T'Utrecht : Wt de boeck-winckel
van Simon de Vries
1656Dutch
9.1Voetius, Gisbertus ; KuypVoetius' catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus : naar Poudroyen's editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen
voorzien
Rotterdam : Gebroeders Huge1891Dutch
9.1Voetius, GisbertusGisberti Voetii ... Politicæ ecclesiasticæ, Vol. 1-3Amstelodami, Ex officinâ Joannis à
Waesberge
1663LatinVol. 1-3
9.1Vollenhove, JoannesDe heerlykheit der rechtvaardigen, met de zekerste toevlugt tot de hoogste rechtvaardigheit, : breder vertoont in XIV predikaatsien,In 's Gravenhage, : by Abraham de
Hondt, boekverkoper #op het Buytenhof, by de Gevangepoort#
1706Dutch
9.2Vos, GeerhardusDogmatiek, ChristologieGrand Rapids, MI : [publisher not
identified]
1910DutchI Deel
9.2Vos, GeerhardusDogmatiek, SoteriologieGrand Rapids, MI : [publisher not
identified]
1910DutchIV Deel
9.2Witte, Petrus deCatechizing upon the Heidelbergh Catechisme of the Reformed Christian religionAmsterdam : Printed by Gillis
Joosten Saegehman
1654English
9.2Witte, Petrus deWederlegginge der Sociniaensche dwalingen,t'Amsteldam, : by Baltes Boeckholt, en Arent van den Heuvel1662Dutch
9.2Witte, Petrus deOeffeningen over de grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren : tot ophelderinge der waarheid, en aandrang ter GodzaligheidRotterdam : Jan Daniel Beman1743Dutch
9.2Witsius, HermanVier boecken, van de verscheyden bedeelinge der verbonden Gods met de menschenT'Amsterdam : By Antoni
Schoonenburg
1716Dutch
9.2Witsius, HermanHermanii Witsii Exercitationes sacrae in symbolum quod Apostolorum dicitur. Et in Orationem dominicam.Franequerae : Apud Johannem
Gyselaar
1689Latin
9.2Witsius, HermanHermanni Witsii Miscellaneorum sacrorum libri IVTrajecti ad Rhenum : Apud
Franciscum Halmam
1692Latin
9.2Witsius, HermanHermanni Witsii ... De Oeconomia foederum dei cum hominibus libri quatuor.Herbornæ Nassaviorum, Typis et
sumtibus Ioannis Nicolai Andreæ
1712Latin
9.2Willison, JohnThe practical works of the Rev. John WillisonGlasgow : Blackie and Son184-?English
9.5Taylor, JeremyDuctor dubitantium, or, The rule of conscience in all her general measures : serving as a great instrument for the determination of cases of conscience : in four booksLondon : Printed by J.L. for Luke
Meredith
1696English
9.5Trigland, JacobusOpuscula Jacobi Triglandii : dat is, Verscheyden boecken en tractaten, Tome I - IIAmstelredam : Marten Jansz
Brandt
1640DutchTome I - II bound volumes
9.5Trigland, JacobusKerckelycke geschiedenissen, begrypende de swaere en bekommerlijcke geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver beslissinge, ende
aenmerckingen op de kerckelycke historie van Johannes VVtenbogaert. : Uyt autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.
Tot Leyden : ghedruckt by Adriaen Wyngaerden1650Dutch
9.5Trommius, AbrahamVolkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden Testaments, I - II DeelTot Amsterdam : By Gerardus
Borstius, boeck-verkooper
1685DutchI - II Deel
9.5Trommius, AbrahamVolkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Nieuwen TestamentsGedruckt tot Groningen1672Dutch
9.5Ussher, JamesAnnales Veteris et Novi Testamenti, a prima mundi origine deducti : una cum rerum Asiaticarum et Aegyptiacarum chronico, a temporis historici principio usque ad
extremum templi et reipublicae Judaicae excidium producto
Genevae : Apud Gabrielem De
Tournes et Filios
1722Latin
9.5Watson, ThomasA body of practical divinity : consisting of above one hundred seventy six sermons on the lesser catechism composed by the reverend assembly of divines at Westminster :
with a supplement of some sermons on several texts of Scripture
London : Printed for Thomas
Parkurst
1692English

Contact a librarian for any questions.